η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
Théorie générale du droit


Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

1

THEORIE GENERALE DU DROIT

Ζ

1

ΤΡΙΤΗ

2-μ

320
ΤΣΑΟΥΣΗ


Διδάσκει: Α. Τσαούση
Διδακτικά βιβλίαΣημειώσεις

΄Υλη: Το αντικείμενο μελέτης τη ς Γενικής Θεωρίας του Δικαίου (ΓεΘεΔι). Θεωρη τική και πρακτική χρη σιμότητα τη ς ΓεΘεΔι. Τα θεμέλια του Δικαίου. Η νομική σκέψη . Οι σκοποί του δικαίου. Η διάκριση μεταξύ νομικών και η θικών κανόνων. Η φύση τη ς νομικής επιστήμης. 2. Οι πη γές του δικαίου: ετερογένεια των πη γών, σχέσεις μεταξύ των πη γών, γενικές αρχές του δι- καίου: η ση μασία τους και η θέση τους στη ν ιεραρχία των νομικών κανόνων.
3. Το περιβάλλον του δικαίου: α) Το δίκαιο και ο χρόνος ( το δίκαιο μέσα στον χρόνο και ο χρόνος μέσα στο δίκαιο). β) Το δίκαιο και ο χώρος (το δίκαιο μέσα στον χώρο και ο χώρος μέσα στο δίκαιο). γ) Το δίκαιο και η φύση . δ) Το δίκαιο και η κοινωνία. 4. Τα «εργαλεία» του δικαίου: α) Οι
νομικοί θεσμοί (ορισμός, χρη σιμότη τα). β) Οι νομικές έννοιες και οι νομικές
κατη γορίες (ορισμός των εννοιών και προσδιορισμός των κατη γοριών, μέ- θοδοι κατη γοριοποίη σης). 5. Η νομική ορολογία, γλώσσα (ιδιαιτερότητα, τε- χνική φύση , δομή , επικοινωνιακές λειτουργίες τη ς νομικής ορολογίας). 6. Θεωρίες ισχύος και υποχρεωτικότη τας των κανόνων του δικαίου (Kelsen,
Ross, Hart, Bobbio κ.ά.). 7. Εφαρμογή του δικαίου: α) Αρχές και μέθοδοι ερμη νείας των νομικών κειμένων. β) Αρχές αποτίμη σης των συμπεριφορών. γ) Η δομή των συλλογισμών και ο νομικός συλλογισμός: αα) Τυπολογία συλ- λογισμών και ιδιαιτερότη τα του νομικού συλλογισμού. ββ) Υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στους κανόνες του δικαίου. 8. Ο δικαστής και η δίκη : α) ο ρόλος κι η λειτουργία του δικαστή . β) Γενικές αρχές οργάνωσης των δικαστη ρίων και των αρμοδιοτήτων τους. γ) Γενικές αρχές που διέπουν τη ν δίκη και τα είδη των δικαιοδοσιών. 9. Ρη τορική και τεχνικές πειθούς.
10. Οι τεχνικές τη ς διαμεσολάβη ση ς και των διαπραγματεύσεων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: