η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
Δίκαιο Υγείας και Κοινωνικών ΥπηρεσιώνΑ/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

3
ΔΙΚΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η

1

ΤΡΙΤΗ

12-2μμ

313

Στεργιου


Διδάσκει: Άγγ. Στεργίου
Διδακτικά βιβλία:
1. Ελ-Αθ. Αλεξιάδου, Γενικές Αρχές Δεοντολογίας της Υγείας, έκδ. UniversitStudio Press, Θεσσαλονίκη 2012. Kωδικός βιβλίου στον Εύ- δοξο: 22798301.
2. Π. Παπαρρηγοπούλου,  Το δημόσιο δίκαιο της υγείας, Νομική Βι- βλιοθήκη, Αθήνα 2009. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 10478

΄Υλη: Το επιστη μονικό πεδίο του δη μόσιου δικαίου τη ς υγείας. Το δικαίωμα
στη ν υγεία (άρθρο 21 Συντ/τος). Φορείς, κανονιστικότητα, περιεχόμενο. Ε- λεύθερη επιλογή γιατρού (φιλελεύθερες αρχές της ιατρικής). Διεθνείς πηγές. Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Ενωσιακό Δίκαιο. Πρωτογενές και παρά- γωγο δίκαιο. Κανονισμός 883/2004, σχετική Οδηγία. Ελεύθερη κυκλοφορία ασθενών. Η προστασία τη ς υγείας μέσω τη ς ασφάλιση ς ασθένειας ΕΟΠΥΥ, συμπλη ρωματική ασφάλιση ασθένειας. Πρ οστασία ανασφάλιστων. Εθνικό Σύστη μα Υγείας. Η σχέση του με τον ιδιωτικό τομέα. Η χρη ματοδότη ση και οργάνωση του συστή ματος. Οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠεΔΥ). Οικογενειακός γιατρός. Δευτεροβάθμια περίθαλψη (Νοσοκο- μείο).Δικαιώματα του ασθεν ούς. Προστασία προσωπικών δεδομένων στο χώρο τη ς υγείας. Επαγγελματικές σχέσεις γιατρών. Υγειονομική νομοθεσία.
Σύμβαση  παροχή ς ιατρικών υπη ρεσιών. Ο ιδιωτικός τομέας τη ς υγείας. Φαρμακευτικό δίκαιο. Το δικαίωμα του ατόμου στη ν κοινωνική πρόνοια. Τα χαρακτη ριστικά γνωρίσματα τη ς κοινωνικής πρόνοιας. Εθνικό Σύστημα Κοινωνική ς Φροντίδας. Αποκεντρωμένες δομές του συστή ματος. Εθελοντι- κές οργανώσεις. Προνοιακά προγράμματα για τη ν οικογένεια, τη μη τρότητα, τα παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους η λικιωμένους . Προστασία της στέγη ς. Παροχές στους οικονομικά αδυνάτους. Κοινωνικός αποκλεισμός. Α- ντιμετώπιση τη ς φτώχειας. Δικαστική προστασία του δικαιούχου κοινωνι- κών υπη ρεσιών .

Δεν υπάρχουν σχόλια: