Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
Ειδικοί θεσμοί του Αρχαίου Ελληνικού Δικαίου
Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ


ΕΞΑΜΗΝΟ


ΤΜΗΜΑ


ΗΜΕΡΕΣ


ΩΡΑ


ΑΙΘΟΥΣΕΣ


ΔΙΔΑΣΚΩΝ


4

ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Ζ


1


ΠΕΜΠΤΗ


6-μ


Τυπογραφείο


ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΑ/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

2
ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η

1

ΤΡΙΤΗ

2-4μμ

320

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Διδάσκει:Κ. Παπακωνσταντίνου
Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο εαρινό εξάμηνο:
Κ. Παπακωνσταντίνου
Διδακτικά βιβλία: Σημειώσεις και αποσπάσματα από επιλεγμένη βιβλιο- γραφία και πηγές.

΄Υλη: Περιλαμβάνει τη μελέτη νομικών λύσεων και θεσμών που οι αρχαίες ελλη νικές νομοθεσίες επέλεξαν για ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών ζητημάτων: Από θεσμούς πολιτειακής οργάνωσης, την ιδιότητα του πολίτη , τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, τους άρχοντες και την υποχρέωση λογοδοσίας τους, τη ν απονομή δικαιοσύνης στα αθη ναϊκά δικα- στή ρια μέχρι τη ν τυποποίη ση και τη δίωξη εγκλη μάτων, όπως αυτών κατά του πολιτεύματος, κατά τη ς ζωή ς, τη ς τιμή ς και τη ς ιδιοκτη σίας, αλλά και ειδικότερα ζη τήματα ιδιωτικού δικαίου, όπως δικαιοπραξίες, οικογενειακού δικαίου ρυθμίσεις, κλη ρονομική διαδοχή , ρυθμίσεις εμπορικού και εργασια- κού δικαίου, ζη τή ματα ελεύθερης έκφρασης στην τέχνη. Η μελέτη των ζητη- μάτων αυτών γίνεται μέσα από τη ν ερμηνευτική προσέγγιση πηγών: Επιγρα- φικές και παπυρικές μαρτυρίες, δικανικοί λόγοι αττικών ρητόρων, έργα τρα- γικών και κωμικών ποιη τών, λεξικογράφων, ιστοριογράφων, φιλοσόφων κ.ά. παρέχουν ένα ανεκτίμη της αξίας υλικό που διασώζει πλη ροφορίες για θεσμούς και νομικές λύσεις σε συγκεκριμένα κοιν ωνικά, οικονομικά, πολι- τικά ζη τή ματα του παρελθόντος, τα οποία δε στερούνται διαχρονική ς ση μα- σίας και ανοίγουν διαφορετικά, συναρπαστικά μονοπάτια και στη νομική σκέψη του σή μερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: