η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ε..Ε.

ΕΞΑΜΗΝΟ        ΤΜΗΜΑ        ΗΜΕΡΕΣ         ΩΡΑ          ΑΙΘΟΥΣΑ           ΔΙΔΑΣΚΩΝ
        Ζ                      1               ΤΡΙΤΗ          12-2μμ           108       ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ / ΛΕΝΤΖΗΣ

Διδακτικό βιβλίο:
Η ΚΑΤ'ΑΡΘΡΟ 26.2 ΣΛΕΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
και ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33093851.
Έκδοση: 3η ΕΚΔΟΣΗ/2013
Συγγραφείς: ΧΑΡΗΣ ΤΑΓΑΡΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΓΚ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ
ISBN: 978-960-562-138-4.Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Φάκελος μαθήματος

Ύλη: Πρόκειται για μια εισαγωγή στους κανόνες λειτουργίας της εσωτερι-
κής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στις θεμελιώδεις οικονο-
μικές ελευθερίες που αυτή (η εσωτερική αγορά) εγγυάται. Χωρίζεται σε δύο
ενότητες. Στην πρώτη, εξετάζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμά-
των. Η ανάλυση επικεντρώνεται στην τελωνειακή ένωση (απαγόρευση δα-
σμών, κοινό εξωτερικό δασμολόγιο, τελωνειακή συνεργασία) και στην α-
παγόρευση των ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδυνάμου προς
δασμούς αποτελέσματος κατά τη διακίνηση των εμπορευμάτων. Στη δεύτε-
ρη, εξετάζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Γίνεται εκτενής α-
ναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργα-
ζομένων και της ελευθερίας εγκατάστασης, καθώς και στις συναφείς εξαι-
ρέσεις για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας, για την απασχό-
ληση στη δημόσια διοίκηση κ.τ.λ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επίδραση
που είχε στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων η καθιέρωση της ιθα-
γένειας της Ένωσης και η δημιουργία του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας
και Δικαιοσύνης. Η διδασκαλία βασίζεται στη μελέτη της νομολογίας του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εξελίξεων και των μεταστρο-

φών της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: