η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
Εναλλακτικοί  τρόποι επίλυσης  ιδιωτικών   διαφορών  (διαιτησία, διαμεσολάβηση, μορφές συμβιβαστικής επίλυσης)


Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ


8

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ…)


Ζ


1


ΤΕΤΑΡΤΗ


10-12πμ


313


ΑπαλαγάκηΔιδάσκει: Απαλλαγάκη
Διδακτικά βιβλία:
Corpus σημειώσεων

΄Υλη: Εξετάζονται οι νέες προοπτικές που ανοίγουν οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυση ς διαφορών στη διευθέτηση των ιδιωτικών διαφορών. Εξετάζονται:
Α. Η διαμεσολάβη ση τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, με ά-
ξονα: 1. Τη ν Ευρωπαική Οδη γία 2008/52 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (28.05.2008), 2. Το ν. 3898/2010 «Διαμεσολάβη ση σε αστι- κές και εμπορικές υποθέσεις», 3. Το π.δ 123/9-12-2011 «Καθορισμός όρων και προυποθέσεων αδειοδότη σης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβη τών σε  αστικές και  εμπορικές υποθέσεις» και  4.  Τη ν Υ.Α 1460/2012 για τον καθορισμό αμοιβή ς των διαμεσολαβητών. Πέραν της θε- ωρη τική ς ανάλυση ς των ζη τη μάτων τη ς διαμεσολάβη ση ς, καλούνται στο πλαίσιο του μαθή ματος διαπιστευμένοι διαμεσολαβη τές, οι οποίοι παρουσιάζουν στους φοιτη τές τις πρακτικές όψεις του θεσμού, μέσα από τη ν εμπει- ρία τους. Ακόμη , σε συνεργασία μαζί τους, διεξάγονται εικονικές διαμεσο- λαβή σεις. Β.Η διαιτη σία τόσο σε ε θνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, με άξονα: 1. Τα άρθρα 867 επ ΚΠολΔ και 2. Τη Σύμβαση Νέας Υόρκη ς (1958) για τη ν αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτη τικών αποφάσεων. Γ. Ο συμβιβασμός, εξώδικος και δικαστικός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: