Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Κοινωνιολογία του Δικαίου (7ο εξάμηνο)

Κοινωνιολογία του ΔικαίουΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ


ΕΞΑΜΗΝΟ


ΤΜΗΜΑ


ΗΜΕΡΕΣ


ΩΡΑ


ΑΙΘΟΥΣΕΣ


ΔΙΔΑΣΚΩΝ


1


ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ


Ζ


1


ΠΕΜΠΤΗ


6-μ


8


ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ / ΤΣΑΟΥΣΗΑ/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
4
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Η
1
ΤΕΤΑΡΤΗ
6-8μμ
320
ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ / ΤΣΑΟΥΣΗ


Διδάσκουν:  Ν. Ιντζεσίλογλου, Α. Τσαούση
Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο εαρινό εξάμηνο:
Ν. Ιντζεσίλογλου, Α. Τσαούση
Διδακτικά βιβλία:
1. Νικόλαος Ιντζεσίλογλου, Κοινωνιολογία του Δικαίου, Εισαγωγή σε μια ρεαλιστική νομική επιστήμη. Διεπιστημονική προσέγγιση του νομικού φαι- νομένου, Εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ- ΔΟΞΟ: 12552406
2. Ασπασία Τσαούση, Δίκαιο και Συνεργατικότη τα: Μία Νέα Προσέγ- γιση στη ν Κοινωνιολογία του Δικαίου, Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2013. Κωδι- κός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 33114225
3. Θανάσης Παπαχρίστου, Κοινωνιολογία του Δικαίου, Εκδ. Αντ. Σάκ- κουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1999. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 26090
Ύ λη: Το αντικείμενο μελέτη ς της Κοινωνιολογίας του Δικαίου. Η προβλη- ματική τη ς επικοινωνίας μεταξύ τη ς Νομική ς Επιστήμης και τη ς Κοινωνιο- λογίας. Η θεμελίωση τη ς ενότητας του τρισδιάστατου ερευνη τικού πεδίου της Κοινωνιολογίας του Δικαίου. Τα τρία πορίσματα ή αξιώματα πάνω στα ο- ποία θεμελιώνεται μια ρεαλιστική Νομική Επιστή μη. Οι πη γές του δικαίου.
Οι μέθοδοι ερμη νείας του δικαίου και η τελολογική μέθοδος ως ερμηνευτικό πλαίσιο. Ο νομικός κρατικοθετικισμός και η καθαρή θεωρία του δικαίου. Οι τρεις κατη γορίες των θεωριών του κοινωνικού συμβολαίου (Hobbes, Lock, Rousseau). Το φυσικό δίκαιο. Το ιστορικό τη ς ανάπτυξη ς τη ς Κοινωνιολο- γίας του Δικαίου ως εσωτερική ς αναγκαιότητας της Νομικής Επιστήμης στις δικαιοταξίες τη ς Ελλάδας, τη ς Γαλλίας, τη ς Γερμανίας και των χωρών του Common Law. Η λογική αναγκαιότη τα τη ς υπέρβαση ς του περιορισμένου αντικειμένου του εννοιοκρατούμενου νομικού κρατικοθετικισμού (μελέτη συγκεκριμένων παραδειγμάτων από τη θεωρία και τη νομολογία στους εξής κλάδους τη ς Νομική ς επιστή μης: Δίκαιο του Ανταγωγισμού, Εργατικό Δί- καιο, Δη μόσιο Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο και Οικογενειακό Δίκαιο). Η ενσω- μάτωση τη ς Κοινωνιολογίας του Δικαίου στο πλαίσιο μιας Νομική ς Επιστή- μη ς με διευρυμένο αντικείμενο μελέτης. Ο ορισμός του δικαίου ως συστή μα- τος σχέσεων μεταξύ κανόνων και συμπεριφορών κάτω από αυξη μένες πιθα- νότη τες παρέμβαση ς ενός δικαιοδοτικού οργάνου. Η έννοια και η ιδέα της δικαιοσύνη ς στους αρχαίους Έλλη νες συγγραφείς και στους σύγχρονούς μας μελετη τές του δικαίου. Μεθοδολογικές επιπτώσεις από τη ν ανάπτυξη τη ς Νο- μική ς ως Κοινωνικής Επιστήμης. Το δίκαιο ως επικοινω νιακό σύστη μα και η μελέτη του στο πλαίσιο τη ς ση μειωτικής επιστήμης. Το δίκαιο ως σύστημα ελέγχου τη ς ανθρώπινης συμπεριφοράς και η μελέτη του στο πλαίσιο τη ς κυ- βερνη τικής επιστή μης. Παραδείγματα κοινωνιολογικών προσεγγίσεων των σχέσεων μεταξύ των κανόνων του δικαίου αφ ενός και της οικονομίας, της πολιτική ς και του πολιτισμού αφ ετέρου: Το ιστορικοϋλιστικό, το οργανι- στικό, το λειτουργικό, το κριτικολειτουργικό, το δομικολειτουργικό, το κα- τανοη τικό κλπ παραδείγματα. Ειδικές κοινωνιολογίες του Δικαίου (νο μοθε- τική Κ.Δ., Κ.Δ. τη ς δικαιοδοτική ς λειτουργίας, Κ.Δ. των νομικών επαγγελ- μάτων κλπ.). Ειδικά θέματα τη ς Κοινωνιολογίας του  Δικαίου: Νομικός πλουραλισμός, νομική κοινωνικοποίηση του ατόμου, νομική εκπολιτισμο- ποίη ση , η σχέση μεταξύ ατομική ς ελευθερίας και κοινωνικού καταναγκα- σμού, κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομική ς αποτελεσματικότη τας, ατο- μική ς ελευθερίας και κοινωνικής ισότητας κλπ. Η συμβολή της Κοινωνιολο- γίας του Δικαίου στη ν ερμη νεία του Δικαίου, στη νομική επιχειρηματολογία και στις διαπραγματεύσεις. Δίκαιο, υποδίκαιο (sous Droit) και εύπλαστο δί- καιο (sof t law, Droit f lexible).

Δεν υπάρχουν σχόλια: