η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Εκκλησιαστικό Δίκαιο (7ο εξάμηνο)

Εκκλησιαστικό ΔίκαιοΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ


ΕΞΑΜΗΝΟ


ΤΜΗΜΑ


ΗΜΕΡΕΣ


ΩΡΑ


ΑΙΘΟΥΣΕΣ


ΔΙΔΑΣΚΩΝ3ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ζ1ΠΕΜΠΤΗ6-μΒ αμφιθέατροΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
1
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η
1
ΤΕΤΑΡΤΗ
2-4μμ
313
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


Διδάσκουν: Κ. Κυριαζόπουλος, Κ. Παπαγεωργίου
Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο εαρινό εξάμηνο:
Κ. Κυριαζόπουλος, Κ. Παπαγεωργίου
Διδακτικά βιβλία:
1. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Εκκλη σιαστικό Δίκαιο: Θεωρία-Νο- μολογία, ΕκδΜπαρμπουνάκηςΘεσσαλονίκη 2013,  Κωδικός  Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 33074652
2.  Σπυρίδωνος  Τρωιάνου/Γεωργίου  Πουλή,  Εκκλη σιαστικό Δίκαιο, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2003. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ- ΔΟΞΟ: 27840
3. Ιωάννη Κονιδάρη, Εγχειρίδιο Εκκλη σιαστικού Δικαίου, Εκδ. Σάκ- κουλα,  Αθήνα-Θεσσαλονίκη  2011.  Κωδικός  Βιβλίου  στον ΕΥΔΟΞ Ο :
184831

Ύ λη: Συνταγματικό και νομικό καθεστώς των θρη σκευμάτων στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση . Σχέσεις Κράτους και Εκκλη σίας στη ν Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση . Περιεχόμενο, προστασία και περιορισμοί του δικαιώ- ματος τη ς θρη σκευτική ς ελευθερίας. Πη γές του Εκκλη σιαστικού Δικαίου. Μέθοδοι ερμη νείας των διατάξεων του Εκκλη σιαστικού Δικαίου. Μέλη της Εκκλη σίας, νομικό προσωπικό και περιουσιακό καθεστώς αυτών. Εσωτε- ρική οργάνωση και διοίκηση των θρησκευμάτων. Εκκλησιαστικό ποινικό δί- καιο. Εκκλη σιαστική περιουσία, δημοσιονομικό καθεστώς των θρησκευμά- των. Οργανωτικές υποδιαιρέσεις τη ς Εκκλη σίας η τροπόλεις, Ενορίες, Μονές). Γεωεκκλησιαστικές δικαιοταξίες τη ς ελλη νική ς επικράτειας. Νο- μικό καθεστώς τη ς Μοναστική ς Πολιτείας του Αγίου Όρους. Εκκλη σίες της Κρή τη ς και  των Δωδεκανή σων. Πρεσβυγενή Πατριαρχεία: Οικουμενικό Πατριαρχείο Κων /πόλεως, Πατριαρχεία πρεσβυγενή και νεότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: