λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Ιδιωτικό Δίκαιο της Αρχαίας Ρώμης (7ο εξάμηνο)

Ιδιωτικό Δίκαιο της Αρχαίας ΡώμηςΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ


ΕΞΑΜΗΝΟ


ΤΜΗΜΑ


ΗΜΕΡΕΣ


ΩΡΑ


ΑΙΘΟΥΣΕΣ


ΔΙΔΑΣΚΩΝ


5

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ


Ζ


1


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


2-μ


312


ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ / ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ-ΤΖΑΡΙΔΟΥ
Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

7

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ

Η

1

ΤΕΤΑΡΤΗ

8-10μμ

320
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ / ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ- ΤΖΑΡΙΔΟΥ


Διδάσκει:Δ. Παπαδάτου, Σ. Τζωρτζακάκη Τζαρίδου
Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο εαρινό εξάμηνο:
Δ. Παπαδάτου, Σ. Τζωρτζακάκη Τζαρίδου
Διδακτικά βιβλία:
1.  Εισηγήσεις  ρωμαϊκού  δικαίου  Κωδικός  Βιβλίου  στον  Εύδοξο:
17237 Έκδοση: έκδ./1999 Συγγραφείς: Νάκος Γεώργιος Π. ISBN: 978-
960-12-0734-6 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): University Studio
Press Α.Ε
2. Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου, ανατύπωση Κωδι- κός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22771365 Έκδοση: 1/2011 Συγγραφείς: Γκόφας Δημήτριος, ISBN: 978-960-9664-23-3 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκ- δότης): Νικ. Α. Σάκκουλας & Σια Ο.Ε.

΄Υλη: Παρουσίαση των θεσμών του ιδιωτικού ρωμαϊκού δικαίου σύμφωνα με τη δομή των Ειση γήσεων του Γαΐου, νομοδιδασκάλου τη ς Νομική ς Σχο- λή ς τη ς Βυρη ττού (2ος αιώνας μ.Χ.). Το μάθη μα σκοπεί να χρη σιμεύσει ως ιδιαίτερο παιδαγωγικό εργαλείο για τη ν καλύτερη κατανόη ση των θεσμών του σύγχρονου ιδιωτικού δικαίου, το οποίο βασίζεται κατ’ εξοχή ν στο ρω- μαϊκό δίκαιο. Ακολουθεί τη ν τριμερή διάκριση του Γαΐου ανάμεσα σε δίκαιο των προσώπων, δίκαιο των πραγμάτων και δίκαιο των αγωγών. Αναλύονται θεσμοί και έννοιες όπως, ενδεικτικά, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οικογε- νειακό δίκαιο, διακρίσεις των πραγμάτων, νομή, κυριότη τα, δουλείες, προ- σωπικές και εμπράγματες ασφάλειες, κλη ρονομία, διακρίσεις των ενοχών, συμβάσεις. Το μάθη μα συμβάλλει επίση ς στη ν επιλογή της ομάδας φοιτητών
που συμμετέχουν στη ν Εικονική Δίκη Ρωμαϊκού Δικαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: