η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
Εκούσια Δικαιοδοσία 
Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
2
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η
1
ΤΕΤΑΡΤΗ
8-10μμ
313
ΔιαμαντοπουλοςΔιδάσκουν: Γ. Διαμαντόπουλος 
Διδακτικό βιβλίο:Σημειώσεις διδάσκοντος.

Ύ λη:  Στο  μάθη μα  εξετάζεται  ύλη  του  αστικού  δικονομικού δικ αίου (jurisdictio voluntaria). Αφορά ανατεθείσες στη δικαστική λειτουργία υπο- θέσεις, χαρακτη ριστικό των οποίων είναι η πρωτογενή ς παροχή ένδικης προστασίας χωρίς τη ν ύπαρξη προϋφιστάμενη ς διαφοράς. Κατά τη ν παρά- δοση του μαθή ματος εξετάζονται αφενός μεν οι γενικοί διαδικαστικοί κανό- νες που εφαρμόζονται στη διαδικασία τη ς εκούσιας δικαιοδοσίας, και αφε- τέρου οι κύριοι ουσιαστικού δικαίου θεσμοί που υπάγονται στο πεδίο εφαρ- μογή ς τη ς προκείμενης διαδικασίας, από τον χώρο των γενικών αρχών, του εμπράγματου, του οικογενειακού, του κλη ρονομικού ή του εμπορικού δι- καίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: