η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο


Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

9
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ζ

1

ΠΕΜΠΤΗ

4-6μμ

313

ΣοφιαλιδηςΑ/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

4
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤ

1

ΤΕΤΑΡΤΗ

6-8μμ

7

Πιψου/Μακρίδου


Διδάσκει: Λ. Μ. Πίψου
Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο χειμερινό εξάμηνο: Α. Σοφιαλίδης
Διδακτικό βιβλίο:
ΝΝίκας, Ευρωπαϊκό Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο2η έκδεκδ Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 34466Ύ λη: Το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία τη ς διαδικασίας επίλυση ς ιδιωτικών διαφορών με στοιχεία αλλοδαπότη ταςΤο μάθη μα περιλαμβάνει ιδίως την αντιμετώπιση τριών θεμελιωδών ερωτη μάτων: ποιας χώρας τα δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία για τη ν επίλυση ιδιωτικών διαφορών, ποιο δίκαιο είναι εφαρμοστέο στη συγκεκριμένη διαφοράκαθώς και τη δυνατότη τα αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων στη ν Ελλάδα. Η διδασκαλία βασίζεται τόσο στις διατάξεις του εθνικού όσο και του δη μοσίου διεθνούς δικαίουιδίως όταν οι κανόνες δικονομικού δικαίου θεμελιώνονται σε διεθνείς συμβάσεις ή σε ευθέως εφαρμοστέους Κανονισμούς τη ς Ευρωπαϊκή ς Ένωσης (λ.χ. Κανονισμός 44/2001. 1215/2012 «για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις». Λόγω τη ς διεθνούς συνεργασίας των κρατών σε ορισμένους τομείς του δικαίου, το μάθη μα περιλαμβάνει ακόμα και ζη τή ματα διεθνών επιδόσεων (λ.χΚανονισμός περί επιδόσεως και κοινοποιή σεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Δεν υπάρχουν σχόλια: