λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
Σύγχρονα ζητήματα Οικογενειακού Δικαίου


Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

6
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ

Ζ

1

ΤΡΙΤΗ

10-12μμ

110

Κοτζαμπαση
Διδάσκει: Αθ. Κοτζάμπαση
Διδακτικά βιβλία:
Αθ. Κοτζάμπαση, Ισότη τα των φύλων και ιδιωτική αυτονομία στις οικογενειακές έννομες σχέσειςεκδΣάκκουλα, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22696666

΄Υλη: Το οικογενειακό δίκαιο και η προσαρμοστικότη τά του στις κοινωνικές αλλαγές.
- Οι σύγχρονες νομοθετικές εξελίξεις. - Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ των συζύγων και η ισότη τα των φύλων στις σύγχρονες οικογενειακές σχέσεις (γονική μέριμναδιατροφή , οικογενειακή στέγη, αποκτή ματα).
- Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ και επίδρασή τη ς στο δίκαιο τη ς συγγένειας (ν. 3089/2002, 3305/2005), το (προϋποτιθέμενο) δικαίωμα στη ν αν απαραγωγή ζη τήματα σχετικά με τη διακίνηση του γενετικού υλικού και τη ν ανωνυμία του δότη -δότριας γενετικού υλικού, η ση μασία τους για το δίκαιο της συγγένειας στη ν αναπαραγωγή με ξένο γενετικό 
υλικό, με παρένθετη κυοφορία και γονιμοποίη ση post mortem.  Η ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ στο πλαίσιο του αστικού δικαίου, του ποινικού και τη ς ποινι κή ς δικονομίας (ν.3500/2006).
- Η έννοια της οικογένειας, τα προστατευόμενα πρόσωπα και οι διακρίσεις τη ς βίας.- Χρη ματική ικανοποίηση 
του θύματος και ειδικά προστατευτικά μέτρα.  Η ποινική διαμεσολάβη ση και η σχέση τη ς με το δικαίωμα 
διάζευξη ς.- ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ( ν.3179/2008). - Ο τύπος κατάρτισή ς του, προϋποθέσεις κύρους & ακυρότη τα.- Το περιεχόμενό του για τις περιουσιακές σχέσεις των συμβιούντων και το δικαίωμα διατροφής.
 Οι σχέσεις τους με τα τέκνα. - Συγγένεια και γονική μέριμνα.  Το κλη ρονομικό δικαίωμα των συμβιούντων. - Ερμη νευτικά ζη τή ματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: