λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
Ειδικές ενοχικές σχέσεις (κοινωνία, διοίκηση αλλοτρίων, εντολή, εγγύηση, αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, συμβιβασμός)
Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ5
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ,ΕΝΤΟΛΗ,ΕΓΓΥΗΣΗΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ,ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ)Ζ1ΔΕΥΤΕΡΑ2-4μμ320Βαλτουδης


Διδάσκει: Αν. Βαλτούδης
Διδακτικά βιβλία:
Απ. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό ΜέροςτΙΙεκδ Π.Ν. Σάκκουλα
- Δίκαιο και Οικονομία 2007. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12867764
Π. Φίλιος, Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό Μέροςτ. Ι  έκδ.εκδΣάκκουλα, Α- θήνα/Θεσσαλονίκη 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 184760
Π. Φίλιος, Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό ΜέροςτΙΙ  έκδ.εκδΣάκκουλα, Α- θήνα/Θεσσαλονίκη 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 104433
Απ. Γεωργιάδη, Σύντομη Ερμη νεία ΑΚτΙεκδ Π.Ν. Σάκκουλα - Δίκαιο και Οικονομία 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12846855

΄Υλη: Κοινωνία δικαιώματος: Έννοια και νομική φύση τη ς κοινωνίας δικαιώματοςδικαιώματα και υποχρεώσεις κοινωνών, οι σχέσεις τους με τους τρίτους, τακτική και δικαστική διοίκηση του κοινού και λύση τη ς κοινωνίαςεξώδικη και δικαστική . Διοίκηση αλλοτρίων: Είδη τη ς διοίκη σης αλλο- τρίων (γνήσια θεμιτή, γνήσια αθέμιτη και μη γνήσια) και εκ του νόμου συνέ- πειες εκάστου είδους αυτή ς. Εντολή: Έννοια, τύποςυποχρεώσεις εντολοδόχου και υποκατάσταση , υποχρεώσεις εντολέαλύση εντολή ς, έμμισθη δικη γορική εντολήΕγγύηση: Έννοια, διάκριση από συγγενείς έννοιες (αντεγγύη ση , μετεγγύησηεντολή για πίστωση τρίτουεγγυοδοσίασωρευτική αναδοχή χρέους, υπόσχεση ελευθερώσεως χρέους, πατρονεία), σχέση εγγυητή με δανειστή (περιεχόμενο οφειλή ς, ένσταση διζή σεωςενστάσεις πρωτοφειλέτη )σχέση εγγυητή με πρωτοφειλέτη (αναγωγή, υποκατάσταση ), απόσβεση εγγύη ση ς (γενικά, ειδικότερα στη ν εγγύη ση ορισμένου και αορίστου χρόνου)Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους: Έννοια, τύπος και λοιπές προϋποθέσεις κύρουςσυνέπειεςΔιάκριση από τη ν αιτιώδη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέουςΣυμβιβασμός: Έννοια, νομική φύσησυνέπειεςακυρότη τα και ακυρωσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: