λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης


Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

4
ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ζ

1

ΤΕΤΑΡΤΗ

2-4μμ

313

Στεργιου


Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

5

ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΤ

1

ΤΕΤΑΡΤΗ

8-10πμ

312

Στεργιου


Διδάσκει: Άγγ. Στεργίου 
Ως μάθημα ελέυθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο χειμερινό εξάμηνο: Αγγ. Στεργίου
Διδακτικά βιβλία:
1. Άγγ. Στεργίου/Θ. Σακελλαρόπουλος (επιμ), Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση εκδΜΤσακουρίδου - ΔιόνικοςΑθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 892
2. Άγγ. Στεργίου, Δίκαιο Κοινωνική ς Ασφάλιση ς, 2η εκδ ,.εκδ. Σάκκουλας Αθήνα/Θεσσαλονίκη   2014.   Κωδικός   Βιβλίου   στον   ΕΥΔΟΞΟ41959938.

Ύ λη: Το μάθη μα καλύπτει ένα ση μαντικό μέρος του κοινωνικού δικαίουτο δίκαιο κοινωνικής ασφάλιση ςΕιδικότερααφετη ρία αποτελούν οι εννοιολογικές οριοθετή σεις, τα συστατικά στοιχεία του θεσμού, δη λαδή η ασφάλιση και η αλλη λεγγύη . Πώς διαφοροποιείται από άλλους θεσμούς, όπως είναι η κοινωνική πρόνοια, το δη μόσιο σύστη μα υγείας. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται η αρχιτεκτονική του συστή ματος των τριών πυλώνωνΈννοια τη ς κοινωνική ς ασφάλειας και πώς διαφοροποιείται από τη ν κοινωνική ασφάλιση. Πώς δομείται το ασφαλιστικό σύστη μα. Οι ενοποιή σεις των φορέων κύριας και επικουρική ς ασφάλιση ς. Ταμεία πρόνοιας (εφάπαξ βοή θημα)Κατόπιν αναλύεται η ιδιομορφία τη ς επικουρικής ασφάλισης. Η ενοποίηση και η αλλαγή φυσιογνωμίας με το ΕΤΕΑ. Συμπλη ρωματικά συστή ματα, συστή ματα του δεύτερου πυλώνα. Εξετάζεται το νομικό καθεστώς των Ταμείων Επαγγελμα- τική ς Ασφάλιση ς και των Ταμείων υποχρεωτική ς επαγγελματική ς ασφάλιση ς. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι θεσμοί τη ς κοινωνικής πρόνοιας, του ΕΣΥΜη ανταποδοτικές παροχές κοινωνικού χαρακτή ρα, κοινωνική αποζη μίωση ελάχιστο εγγυη μένο εισόδημαΑκολούθωςερευνάται η συνταγματική κατοχύρωση του θεσμού. Νομική αξία του άρθρου 22, παρ. 5, φορείς, βασικό περιεχόμενο. Διερευνάται η κανονιστικότητα του άρθρο υ. Αρχή τη ς ισότη ταςαρχή τη ς αναλογικότητας, αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στο χώρο τη ς κοινωνικής ασφάλιση ςΔιεθνείς διαστάσεις τη ς κοινωνικής ασφάλειας. Συντονισμός Κανονισμός 883/2004. Ελεύθερη κυκλοφορία ασθενώνΕναρμόνιση σε θέματα ισότη τας των φύλων. Γενικές αρχές της κοινωνική ς ασφάλισης. Λοιπές πη γές του δικαίου κοινωνικής ασφάλιση ςΣυλλογικές συμβάσεις εργασίας με αντικείμενο τη ν κοινωνική ασφάλιση . Ακολουθεί η εξέταση του νομικού καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: υπαγωγή στην ασφάλιση , εξαρτη μένη εργασία, μερική απασχόλη ση , ασφαλιστικές εισφορές. Χρη ματοδότηση των συστη μάτων κοινωνικής ασφάλιση ς. Συντάξεις γήρατος, αναπη ρίας και επιζώντος. ΚΕΑΟ, αναγκαστική είσπραξη , ποινική ευθύνη . Στη συνέχεια αναλύεται το καθεστώς τη ς απασχόλη ση ς των συντα-
ξιούχων, καθώς και το καθεστώς άλλων παροχών, όπως ασθένειας (ΕΟΠΥΥ), μη τρότη ταςεργατικού ατυχή ματοςεπαγγελματική ς ασθένειας, ανα- προσαρμογή ς αναπή ρων, κατ΄οίκον φροντίδα ηλικιωμένων. Διοικητική διαδικασία και δικονομικά ζη τή ματαΠροστασία προσωπικών δεδ ομένωνΑσφάλιση ελευθέρων επαγγελματιώνασφάλιση αγροτών και ασφάλιση ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: