η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
Δίκαιο μισθώσεων και σύμβασης έργου


Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

3
ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ζ

1

ΔΕΥΤΕΡΑ

8-10μμ

320

ΒαλτουδηςΑ/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

1
ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤ

1

ΤΕΤΑΡΤΗ

8-10πμ

5

Αρχανιωτακης


Διδάσκει: Γ. Αρχανιωτάκης
Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο χειμερινό εξάμηνο: Αν. Βαλτούδης
Διδακτικά βιβλία:
Π. Κορνηλάκη, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο ΙΙ, 2η  έκδ., εκδ. ΣάκκουλαςΑθήνα/Θεσσαλονίκη 2013Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: Δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί.

΄Υλη: ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ: Έννοιανομική φύση και συνέπειεςΔιάκριση από συναφείς συμβάσεις. Ουσιώδη στοιχεία τη ς σύμβαση ς: μίσθιο, μίσθωμα και συμφωνία των συμβαλλομένων Επουσιώδη στοιχεία τη ς σύμ- βαση ς: διάρκεια και συναφείς διακρίσεις, τύπος . Μεταβολές κατά τη λει- τουργία τη ς σύμβαση ς: μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης σε τρίτο, μεταβίβαση λόγω εκποίη ση ς του μισθίου, κλη ρονομική διαδοχή των συμβαλλομένωνΜεταβολές ως προς τον φορέα τη ς χρή ση ς και το ύψος του μισθώματος: παραχώρη ση χρή ση ς μισθίου σε τρίτο γενικάυπομίσθωση χρή ση μισθίου ως οικογενειακής στέγηςαναπροσαρμογή μισθώματος Υποχρεώσεις εκμισθωτή και αντίστοιχα δικαιώματα μισθωτή Υποχρεώσεις μισθωτή και αντίστοιχα δικαιώματα εκμισθωτή . Λή ξη τη ς μίσθωση ς (χωρίς και με καταγγελία τη ς σύμβαση ς). Ζη τήματα μετά τη λή ξη τη ς μίσθωσης: Αξίωση για απόδοση μισθίου, μη απόδοση μισθίου από τον μισθωτή Δικονομικά ζη τή ματα: Ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών, ζη τήματα από τη ν εφαρμογή της ΚΠολΔ 69 και τη ν αναγκαστική εκτέλεσηΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Έννοιανο- μική φύση και συνέπειες. Ουσιώδη στοιχεία τη ς σύμβαση ς: έργο, αμοιβή και συμφωνία των συμβαλλομένων Διάκριση από συγγενείς συμβάσειςΥποχρεώσεις εργολάβου (κύριες και παρεπόμενες) και συνέπειες μη εκπλή ρωσηςΑποκλεισμός ευθύνη ς εργολάβου για ελλείψεις του έργουΥποχρεώσεις εργοδότη (κύριες και παρεπόμενες) και συνέπειες μη εκπλήρωσης . Ο κίνδυνος στη σύμβαση έργουΛή ξη τη ς σύμβαση ς έργου. Η καταγγελία τη ς σύμβασης έργου ειδικότερα. Η σύμβαση ανέγερση ς οικοδομή ς με «αντιπαροχή ».

Δεν υπάρχουν σχόλια: