η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
                                       ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ζ
1
ΔΕΥΤΕΡΑ
2-4μμ
407
Ψυχομάνης/
ΦρέρηςΔιδάσκει: Σπ. Ψυχομάνης, Αν. Φρέρης  Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο χειμερινό εξά- μηνο): Σπ. Ψυχομάνης, Αν. Φρέρης Διδακτικά βιβλία: 146 1. Σπ. Ψυχομάνης, Τραπεζικό Δίκαιο – Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσε- ων, 7η έκδ., εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2011. Κωδικός Βι- βλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12560216 2. Σπ. Ψυχομάνης, Δίκαιο του Τραπεζικού Συστήματος. Οι Τράπεζες και η Εποπτεία τους, 2η έκδ., εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη, 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 25118 3. Ν. Ρόκας/ Χρ. Γκόρτσος, Στοιχεία Τραπεζικού δικαίου, 2 η εκδ. Νο- μική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12641990


Ύλη: Εννοιολογικοί προσδιορισμοί (Ορισμός, βασικές έννοιες, κλάδοι τραπεζικού δικαίου). Πηγές του τραπεζικού δικαίου. ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΤΡΑ- ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ Ε- ΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Α. Η Οικο- νομική και Νομισματική Ένωση Β. Οι βασικοί ευρωπαϊκοί τραπεζικοί θε- σμοί (Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Η Ευρωπαϊκή Κε- ντρική Τράπεζα. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες. Λοιποί ευρωπαϊκοί τραπε- ζικοί οργανισμοί). Γ. Συνέπειες της ενιαίας θεσμικής οργάνωσης της ευ- ρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ Ι- ΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. Η έννοια της τράπεζας στο ελληνικό δίκαιο Β. Διακρίσεις τραπεζών Γ. Οι τραπεζικές ανώνυμες εταιρίες Δ. Οι συνεταιριστικές τράπεζες Ε. Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα.Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥ- ΣΤΗΜΑ Α. Γενικά. Β. Η κατά τη σύσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων α- σκουμένη εποπτεία (Το καθεστώς της άδειας ως βάση της εποπτείας. Οι προϋποθέσεις χορηγήσεως της άδειας). Γ. Η κατά την εγκατάσταση πιστω- τικών ιδρυμάτων ασκουμένη εποπτεία (Εγκατάσταση με βάση την καταστα- τική ή την πραγματική έδρα, με ίδρυση υποκαταστημάτων, με πρακτορείο, με ίδρυση θυγατρικής, με άνοιγμα γραφείου αντιπροσωπείας). Δ. Η κατά την παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση εποπτεία Ε. Η κατά τη λειτουρ- γία των πιστωτικών ιδρυμάτων ασκουμένη εποπτεία ΣΤ. Οι επιβαλλόμενες επί παραβάσεων κυρώσεις. ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Α. Η σχέση εμπιστοσύνης πελάτη και τράπεζας Β. Η υποχρέωση τήρησης του τραπεζικού απορρήτου (Έννοια-Εφαρμοστέες δια- τάξεις. Τραπεζικό απόρρητο και σύστημα επεξεργασίας δεδομένων οικονο- μικής συμπεριφοράς πελατών- ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) Γ. Συμβαλλόμενα πρόσωπα Δ. Οι γενικοί όρων συναλλαγών Ε. Ο τραπεζικός λογαριασμός ΣΤ. Ο τρέχων εν στενή εννοία και ο αλληλόχρεος λογαριασμός Ζ. Οι εισπραττόμενες από τράπεζες αμοιβές (Γενικά. Οι τόκοι. Οι τόκοι τόκων-ανατοκισμός. Οι προ- μήθειες). Η. Η εξασφάλιση των τραπεζών. Ι. Γενικές ασφάλειες. ΙΙ. Χρημα- τοοικονομικές ασφάλειε.ς Θ. Η αναγκαστική εκτέλεση από τράπεζες. ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Η αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρε- πτέων κεφαλαίων Ι. Οι καταθέσεις. Έννοια-Νομική φύση. Ιδιαιτερότητες: α. Τόκοι καταθέσεων β. Φορολόγηση τόκων γ. Παραγραφή απαιτήσεως από κατάθεση δ. Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές-ΑΤΜ και κωδική κάρτα αναλήψεων ε. Το βιβλιάριο καταθέσεως στ. Σύστημα εγγύησης κα- ταθέσεων ζ. Ειδικό απόρρητο και κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων. Διακρίσεις καταθέσεων: α. όψεως β. σε τρεχούμενο λογαριασμό γ. απλού ταμιευτηρίου δ. επί προθεσμία ή προθεσμιακές ε. προθεσμιακές καταθέσεις έναντι εκδιδομένων τίτλων- Πιστοποιητικά καταθέσεων στ. υπό προειδο- ποίηση ζ. υπέρ τρίτων η. αναπαλλοτρίωτες καταθέσεις θ. σε κοινό λογα- ριασμό ι. σε αδιαίρετο ή ενωμένο ή συμπλεκτικό λογαριασμό ια. Δεσμευμέ- νες καταθέσεις). ΙΙ. Η αποδοχή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων (Γενικά. Tα oμολογιακά δάνεια των τραπεζών. H τιτλοποίηση απαιτήσεων) Β. Η χορήγηση πιστώσεων (Γενικές παρατηρήσεις. Το δάνειο. Η σύμβαση α- νοίγματος πιστώσεως. Η πίστωση με τρέχοντα ή τρεχούμενο ή ανοικτό λο- γαριασμό). Γ. Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων Δ. Η χρηματο- δοτική μίσθωση Ε. Οι υπηρεσίες πληρωμών ( Γενικά. Το τραπεζικό έμβα- σμα. Η σύμβαση γύρου ή διεξαγωγής δοσοληψιών. Η έκδοση και διαχείρι- ση μέσων πληρωμής. Τα πιστωτικά δελτία- πιστωτικές κάρτεΙ. Τα χρεωστι- κά δελτία-χρεωστικές κάρτες). Τα δελτία-κάρτες αναλήψεων. Τα έξυπνα δελτία-κάρτες ή ηλεκτρονικά πορτοφόλια ή υπόθεμα ηλεκτρονικού χρήμα- τος. Η τραπεζική επιταγή και το δελτίο-κάρτα εγγυήσεως επιταγής. Η ταξι- διωτική επιταγή). Z. Οι εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων (Οι τραπε- ζικές εγγυήσεις. Οι εγγυητικές επιστολές. Οι πιστωτικές επιστολές. Οι πι- στώσεις έναντι εγγράφων και οι ενέγγυες πιστώσεις. Η προκαταβολή έναντι φορτωτικής. Η υποσχετική επιστολή- Promissory letter). H. Συναλλαγές για λογαριασμό της ίδιας της τράπεζας ή της πελατείας της (Σε μέσα χρη- ματαγοράς. Σε συνάλλαγμα. Σε προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτι- κών τίτλων ή χρηματοοικονομικά δικαιώματα. Σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων- swaps. Σε κινητές αξίες. Σε χρυσό). Θ. Οι συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και η παροχή συναφών υπηρεσιών. Ι. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχει- ρήσεων. ΙΑ. Η μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές («Πράξεις χρηματο- μεσίτη»). ΙΒ. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η παροχή συμβουλών για τη διαχείρισή του. ΙΓ. Η φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών. ΙΔ. Η παροχή εμπορικών πληροφοριών και υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικα- νότητας πελατών. ΙΕ. Η εκμίσθωση θυρίδων. ΙΣΤ. Η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος. ΙΖ. Επενδυτικές δραστηριότητες. ΙΗ. Τραπεζοασφάλειες (Bankassurance)

Δεν υπάρχουν σχόλια: