Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΙ

ΕΞΑΜΗΝΟ           ΤΜΗΜΑ        ΗΜΕΡΕΣ         ΩΡΑ          ΑΙΘΟΥΣΑ              ΔΙΔΑΣΚΩΝ
        Ζ                         1             ΠΕΜΠΤΗ        2-4μμ            108              ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Διδακτικά βιβλία:
1.[ΕΥΔΟΞΟΣ 50661866]:Νάσκου-Περράκη Παρούλα, Αντωνόπου-
λος Κωνσταντίνος ,Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης, Διεθνείς οργανισμοί,
1η/2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ
2.[ΕΥΔΟΞΟΣ: 31214] Le Roy B. A. & Oliver J. K., Διεθνείς Οργανι-
σμοί: Αρχές και Προβλήματα (Μετάφραση: Σαλιμπά Ζ. & Κωνστα-
ντινίδης Χ., Αθήνα: Γ. Δαρδανός, 2006).

Ύλη: Το μάθημα επιχειρεί να παρουσιάσει διάφορες μορφές διεθνούς συ-
νεργασίας και ολοκλήρωσης. Κεντρικό θέμα ανάλυσης αποτελούν οι διε-
θνείς διακυβερνητικοί οργανισμοί, ενώ δίνεται βαρύτητα και σε άτυπες
μορφές διεθνούς συνεργασίας. Εξετάζονται ζητήματα, όπως η νομική προ-
σωπικότητα, οι εξουσίες, αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και τα προνόμια των
διεθνών οργανισμών, και αξιολογείται η επιρροή τους στη διεθνή δικαιο-
παραγωγή, οι σχέσεις τους με τα κράτη μέλη και τα κράτη μη μέλη, και φυ-
σικά οι μεταξύ τους σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Σύστημα των
Ηνωμένων Εθνών και τις εξειδικευμένες οργανώσεις που συνδέονται με

τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: