η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ       ΤΜΗΜΑ       ΗΜΕΡΕΣ      ΩΡΑ      ΑΙΘΟΥΣΑ                 ΔΙΔΑΣΚΩΝ
        Ζ                    1            ΤΕΤΑΡΤΗ      2-4μμ  αιθ πολυμέσων     ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ / ΚΩΝΣΤΑ

Διδακτικά βιβλία:
1. Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου, Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δί-
καιο, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 1997. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 34450
2. Φ. Κοζύρης, Εισαγωγή στο αμερικανικό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλας,
Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2002. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 34448
3. Ε. Μουσταΐρα, Συγκριτικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα
2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22768498


Ύλη: Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες: Η πρώτη ενότητα περιλαμ-
βάνει εισαγωγικά μαθήματα γύρω από τις αρχές της συγκριτικής μεθόδου,
τη φύση και τους πρακτικούς σκοπούς του συγκριτικού δικαίου και, ειδικό-
τερα, το ρόλο του κατά τη θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων δικαίου
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά των
μεγάλων δικαιικών οικογενειών και ειδικότερα, της ρωμαιογερμανικής οι-
κογένειας, από τη μια μεριά, και της αγγλοαμερικανικής οικογένειας, από
την άλλη. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας γίνεται μια εκτενής εισαγωγή στο
αμερικανικό δίκαιο, καθώς και μια παρουσίαση των βασικών χαρακτηρι-
στικών του μουσουλμανικού δικαίου και της σχέσης του με την ελληνική 150
έννομη τάξη. Στην τρίτη ενότητα εξετάζονται συγκριτικώς οι λύσεις που
παρέχουν το αμερικανικό, το αγγλικό, το γερμανικό και το γαλλικό δίκαιο
σε συγκεκριμένα νομικά ζητήματα και, ειδικότερα, στο πρόβλημα της απο-

κατάστασης της αμιγούς οικονομικής ζημίας (pure economic loss).

Δεν υπάρχουν σχόλια: