λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
                                                 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ         

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ζ
1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12-2μμ
109
αναμένεται ανάθεση διδάσκονταΔιδάσκουν: Ρ. Γιοβαννόπουλος (διαλέξεις: ομ. καθηγητής Λ. Κοτσίρης) Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο χειμερινό εξά- μηνο): Ρ. Γιοβαννόπουλος (διαλέξεις: ομ. καθηγητής Λ. Κοτσίρης)

Διδακτικό βιβλίο: Λ. Κοτσίρης, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, 2 η έκδ., εκδ Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22726449 Διανέμονται επίσης σημαντικές αποφάσεις του ΔΕΕ αναφορικά με τα υπό εξέταση ζητήματα, οι οποίες σχολιάζονται από τους φοιτητές κα- τά τη διάρκεια των μαθημάτων.


Ύλη: 1. Εισαγωγικό μάθημα: Γενική αναφορά στη θεμελίωση της ενω- σιακής έννομης τάξης, τις πηγές του ενωσιακού δικαίου, τα όργανα της ΕΕ και τις πράξεις αυτών, στο μέτρο που η εν λόγω αναφορά κρίνεται απαραί- τητη για την κατανόηση των ειδικών διατάξεων και αρχών που συνθέτουν το αποκαλούμενο "ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο". Διευκρινίζεται ότι η εξέ- ταση των ως άνω θεματικών γίνεται υπό το πρίσμα της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως μετονομάσθηκε η ΣυνθΕΚ, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). 2. Ευθύνη της ΕΕ (συμβατική - εξωσυμβατική) και κράτους-μέλους για παράβαση κοινοτικού δικαίου και διαδικασία υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο πλαίσιο του ά. 267 ΣΛΕΕ (πρώην ά. 264 ΣυνθΕΚ). 3. Αρ- χή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων: ανάλυση των ά. 34 και 36 ΣΛΕΕ (πρώην: ά. 28 και 30 ΣυνθΕΚ), κυρίως μέσα από τη μελέτη και παρουσίαση σημαντικών αποφάσεων του ΔΕΕ (πρώην: ΔΕΚ), που α- ναφέρονται στην ερμηνεία των άρθρων αυτών και έχουν συμβάλει στη νο- μολογιακή εξέλιξη των όρων και εννοιών που περιέχουν (όπως λ.χ. της έν- νοιας των "μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος" ή των "ποσοτικών περιο- ρισμών"). 4. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο ενωσιακό δίκαιο του α- νταγωνισμού. Υποκείμενα των απαγορευτικών κανόνων των ά. 101 και 102 ΣΛΕΕ (πρώην: ά. 81 και 82 ΣυνθΕΚ). Η έννοια της "επιχείρησης" κα- τά το δίκαιο του ανταγωνισμού. 5. Κατηγορίες απαγορευμένων συμπρά- ξεων (ά. 101 § 1 ΣΛΕΕ): μελέτη και ανάλυση αυτών, κυρίως με τη βοήθεια νομολογιακών παραδειγμάτων. 6. Συνέπειες της εφαρμογής του απαγορευ- τικού κανόνα της § 1 του ά. 101 ΣΛΕΕ, όπως αυτές ορίζονται στην § 2 της ίδιας διάταξης. Συμπράξεις απαλλασσόμενες από την εφαρμογή του απα- γορευτικού κανόνα, με έμφαση στη σημασία και τις συνέπειες εφαρμογής της § 3 του ά. 101 ΣΛΕΕ μετά τη θέση σε ισχύ του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1/2003. 7. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης κατά το ά. 102 ΣΛΕΕ (πρώην: ά. 82 ΣυνθΕΚ). 8. Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχει- ρήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: