λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  
ΕΞΑΜΗΝΟ      ΤΜΗΜΑ         ΗΜΕΡΕΣ        ΩΡΑ        ΑΙΘΟΥΣΑ          ΔΙΔΑΣΚΩΝ
        Ζ                    1             ΤΕΤΑΡΤΗ      12-2μμ          109               ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ

Διδακτικά βιβλία:
1. Π. Γκλαβίνης, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (γενικές αρχές, διεθνές
εμπόριο, ξένες επενδύσεις), εκδόσεις Σάκκουλας Αθήνα/Θεσσαλονίκη
2009/1
η
έκδοση. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 25106
2. Κ. Στεφάνου/Χρ. Γκόρτσος, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Εκδόσεις
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2006/1η
έκδοση. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ-
ΔΟΞΟ: 10485

Ύλη: Ο φοιτητής εισάγεται στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο. Εξετάζονται
το αντικείμενο, τα υποκείμενα και οι πηγές του δικαίου αυτού. Στο κύριο
μέρος, το μάθημα ασχολείται με τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Προσδιορίζε-
ται η έννοια της ξένης άμεσης επένδυσης και οι πηγές δικαίου που ρυθμί-
ζουν τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Εξετάζεται το νομικό πλαίσιο της προώ-
θησης και προστασίας των ξένων επενδύσεων, με έμφαση στους κινδύνους
που αντιμετωπίζει μια ξένη άμεση επένδυση στη χώρα υποδοχής και στα
standards μεταχείρισης των ξένων άμεσων επενδύσεων από το κράτος υ-
ποδοχής. Εξετάζονται τέλος οι τρόποι επίλυσης των διαφορών μεταξύ ξέ-

νων επενδυτών και κράτους υποδοχής, με έμφαση στην διεθνή διαιτησία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: