λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Ανακοίνωση Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
 • Δικαιούνται το φοιτητικό  στεγαστικό επίδομα  οι προπτυχιακοί  φοιτητές εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτή της κύριας κατοικίας τους.
 • Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της. (δηλ. για φοιτητές που βρίσκονται από το1ο έως και το 4ο έτος )
 • Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Σχολή ή το Τμήμα.
 • Δεν δικαιούνται το επίδομα οι φοιτητές της ΣΣΑΣ
 • Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
 • Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο από την εφορία  στο όνομα  του ενός από τους δύο γονείς ή του ίδιου του φοιτητή.
 • Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.
 • Ο φοιτητής πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή υπήκοος άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Προσοχή δικαιούχος του επιδόματος θεωρείται το πρόσωπο που βαρύνει ο φοιτητής (γονέας).
Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:   α) είναι ορφανός από τους δυο γονείς, β) είναι πάνω από 25 ετών, γ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης (προσοχή αν είναι κάτω από 25 ετών απαιτείται εκτός από το δικό του εκκαθαριστικό και της οικογένειας. Αν στο οικογενειακό δεν είναι δηλωμένο ως προστατευόμενο τέκνο υπολογίζεται μόνο το δικό του εισόδημα, αν είναι δηλωμένο ως προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα και τα Ε9 θα  προσκομιστούν για όλη την οικογένεια και θα υπολογιστούν  αθροιστικά όλων των προστατευόμενων μελών της  οικογένειας) δ) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού) . Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην ΥΔΕ Θεσσαλονίκης, τόπο σπουδών των δικαιούχων.

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άτομο εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή
 απλής εξουσιοδότησης.

Οι δικαιούχοι στεγαστικού επιδόματος υποβάλλουν με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής τα εξής δικαιολογητικά  κατά τις ώρες 08.30 -10.00  π.μ. καθημερινά, από 26/5/2015 έως και 10/7/2015. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση

 1.  Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε (στοιχεία δικαιούχου γονέα εκτός αν ο φοιτητής υπάγεται στις παραπάνω αναφερόμενες εξαιρέσεις)
 2. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από την Σχολή  .Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων. Επίσης βεβαιώνεται η διάρκεια των σπουδών της Σχολής . Για τους φοιτητές του πρώτου έτους στο παραπάνω πιστοποιητικό δεν εμφανίζονται περασμένα μαθήματα
 3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Έντυπο Ε1) εάν  δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικία Δ.Ο.Υ. (εισόδημα έως 30.000 ευρώ και επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, πέραν του ενός)  Προσοχή: Για τους Κυπρίους το όριο ορίζεται αποκλειστικά στις 30.000 ευρώ ανεξαρτήτως προστατευομένων τέκνων. Προστίθενται οι δηλώσεις των δύο γονέων με τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2015,  γιατί στην Κύπρο δεν υπάρχει κοινή δήλωση εισοδήματος.
 4. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε 9) όλων των μελών της οικογενείας (ο ίδιος ο φοιτητής  ή  ο γονέας να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών που υπερβαίνουν τα 200τ.μ με εξαίρεση δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους. Η βεβαίωση για τον πληθυσμό χορηγείται από το Δήμο που βρίσκεται το ακίνητο). Σε ό,τι αφορά το έντυπο Ε9, ο έλεγχος δεν περιορίζεται μόνο στον δικαιούχο – πατέρα του φοιτητή, αλλά σε όλη την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων και της συζύγου, του φοιτητή και των υπόλοιπων προστατευόμενων τέκνων. Συνεπώς, δικαιολογητικά της δαπάνης αποτελούν τα έντυπα Ε9 των γονέων και των προστατευόμενων τέκνων, τα οποία απεικονίζουν την συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση υποβολής εντύπων Ε9 σε προηγούμενα από το τελευταίο έτος (2015),  συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση για τη μη μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης. Εάν ο/η σύζυγος ή το/τα τέκνο-α δεν έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία και συνεπώς δεν υποβάλλουν Ε9, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο. Προσοχή: Για τους Κυπρίους δεν υπάρχει βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης. Τους ζητούμε Υπεύθυνη Δήλωση ότι δε διαθέτουν άλλα ακίνητα πέρα από αυτά που βεβαιώνει η Δημοτική Αρχή της μόνιμης κτοικίας τους.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του  φοιτητή  (χορηγείται από το Δήμο στον οποίο διαμένει μόνιμα η οικογένεια του φοιτητή)
 7. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά. (πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε)
 8. Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (κατοικίας) για όσες συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν από την 1/1/2014 και εξής ή έχουν μεν συναφθεί προγενέστερα πλην όμως δεν έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ στις άλλες περιπτώσεις μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή (θεωρημένο από την Εφορία)   Προσοχή: Το μισθωτήριο να είναι στο όνομα των γονέων ή του φοιτητή. Σε περίπτωση συγκατοίκησης να φαίνεται οπωσδήποτε το όνομα του δικαιούχου. Το μισθωτήριο στην κατάθεση της αίτησης να είναι ενεργό .Στις περιπτώσεις διαμονής σε ξενοδοχεία ή ιδιωτικές πανσιόν κατατίθεται τουλάχιστον παραστατικό δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα.
 9. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN ( φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου με πρώτο αναγραφόμενο όνομα τον/την δικαιούχο)
 10. Καταστάσεις πληρωμής (πατήστε εδώ και εδώ για να εκτυπώσετε τα δύο διαφορετικά έγγραφα τα οποία πρέπει να συμπληρώσετε και να καταθέσετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά) ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Η Υ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1)ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΛΛΑ ΕΚΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
2) ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ . ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
3) ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Θεσσαλονίκη 25/5/2015
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: