η συντακτική ομάδα του nomikithess.gr καταγγέλλει τη διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Μεταπτυχιακές υποτροφίες


Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση 25 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Masters) σε όλα τα επιστημονικά πεδία, για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
-       o μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους είναι τουλάχιστον οκτώ (8,00) για αποφοίτους Ελληνικού πανεπιστημίου, ή τουλάχιστον 80% της κλίμακας βαθμολογίας αν πρόκειται για αποφοίτους ισότιμων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
-       έχουν γραπτή προσφορά θέσης για μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι το πρώτο που θα παρακολουθήσουν.
-       ειδικά για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι προτίθενται να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε πόλη διαφορετική από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους.
-       δεν έχουν υπερβεί το 28o έτος της ηλικίας τους.
-       έχουν τεκμηριωμένη οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στην κάλυψη του κόστους των σπουδών τους.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
-       Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη γραμματεία και αναλυτική βαθμολογία.
-       Βεβαίωση αποδοχής του υποψήφιου από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτείται υποτροφία.
-       Στοιχεία επικοινωνίας (Όνομα, τηλέφωνο & email) δύο καθηγητών του τμήματος στο οποίο ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του ώστε το Ίδρυμα να ζητήσει συστάσεις. Ο υποψήφιος οφείλει να έχει ενημερώσει τους δύο καθηγητές ότι το Ίδρυμα πιθανόν να επικοινωνήσει μαζί τους.
-       Tίτλος και περίληψη (έως 200 λέξεων) διπλωματικής εργασίας προπτυχιακού διπλώματος, εφόσον υπάρχει, και όνομα επιβλέποντα καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν έχει εκπονηθεί διπλωματική εργασία, τίτλος και περίληψη οποιασδήποτε εργασίας έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.
-       Δήλωση Σκοπού (Statement of Purpose), έκτασης μέχρι 400 λέξεων, στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έναντι άλλων αντίστοιχων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, το πώς αυτή η επιλογή συνδέεται με τα μελλοντικά του σχέδια κι επιδιώξεις, καθώς και μια αποτίμηση της μέχρι τώρα ακαδημαϊκής πορείας του.
-       Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου και ατομικό δελτίο επιτυχίας, εφόσον ο υποψήφιος φοίτησε σε ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοίτησε σε τμήμα ελληνικού πανεπιστημίου για την εισαγωγή στο οποίο απαιτήθηκε η εξέτασή του σε ειδικά μαθήματα, απαιτείται και η βεβαίωση πρόσβασης.
-       Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των 2 τελευταίων ετών όπου εμφανίζεται το οικογενειακό εισόδημα και, σε περίπτωση που υπάρχει, εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των δύο τελευταίων ετών για το ατομικό εισόδημα του υποψηφίου.
-       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
-       Επίσημη βεβαίωση σε περίπτωση που ο γονέας/γονείς είναι άνεργος/άνεργοι.
-       Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, κ.λπ.).

ΕΠΙΛΟΓΗ
Στην επιλογή των υποτρόφων θα συνεκτιμηθούν, εκτός από την επίδοση εκάστου υποψηφίου,  η οικονομική του κατάσταση, η τυχόν ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων, καθώς και η ποιότητα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που προτίθεται να παρακολουθήσει.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, έως τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής το οποίο θα είναι προσβάσιμο εδώ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα), ενώ σε περίπτωση που επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά.
Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στους επιλεγέντες την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου 2013.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία χορηγείται για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (επιπέδου Masters) πλήρους φοίτησης, η επίσημη διάρκεια των οποίων μπορεί να κυμαίνεται από 9 έως 24 μήνες.
Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οριστικά τη χορήγηση της υποτροφίας σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος.

ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Το ύψος της υποτροφίας συνίσταται στην καταβολή € 900 ευρώ μηνιαίως, για όσους μήνες διαρκεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, όπως αυτό καθορίζεται από το πανεπιστήμιο.
Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα: Το ύψος της υποτροφίας συνίσταται στην καταβολή € 600 ευρώ μηνιαίως, για όσους μήνες διαρκεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, όπως αυτό καθορίζεται από το πανεπιστήμιο.
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, είναι στην ευχέρεια του Ιδρύματος με την έναρξη της υποτροφίας να χορηγήσει στον/στην υπότροφο ένα εφάπαξ ποσό, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ειδικές συνθήκες που θα συντρέχουν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις ενώ για διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα μέσω του scholarships@latsis-foundation.org.

Δεν υπάρχουν σχόλια: