λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Ύλη για μαθήματα του Εμπορικού Τομέα (Εταιρίες, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Πνευματική Ιδιοκτησία, Αξιόγραφα, Εμπορικό, Ασφαλιστικό)

-Εξεταστέα ύλη στο μάθημα 'Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου'

1.  Προσφερόμενες στο διαδίκτυο υπηρεσίες
Α. Παγκόσμιος ιστός
Β. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - ταχυδρομικοί κατάλογοι - ομάδες συζητήσεων
Γ. Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων
Δ. Μηχανές αναζήτησης
Ε. Εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων
Στ. . Άλλα είδη παρεχόμενων υπηρεσιών
2. Η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 3. Το π.δ. 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο
Α. Πεδίο εφαρμογής του π.δ. 131/2003
Β. Τομείς εξαιρούμενοι από την εφαρμογή του π.δ. 131/2003
Γ. Τρόπος ερμηνείας των διατάξεων του π.δ. 131/2003.
3. Αρχές που διέπουν  την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας Α. Αρχή απαγόρευσης των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας
Β. Αρχή της χώρας εγκατάστασης του φορέα
Γ. Αρχή απαγόρευσης επιβολής καθεστώτος προηγούμενης άδειας
4. Η ηλεκτρονικά καταρτιζόμενη σύμβαση
Α. Σύναψη
Β. Ηλεκτρονική υπογραφή
Γ. Εφαρμογή Ν. 2251/94 στις ηλεκτρονικά καταρτιζόμενες συμβάσεις
5. Η πληρωμή στις συναλλαγές μέσω του διαδικτύου
6. Η ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών
7. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

-Εξεταστέα ύλη στις 'Εμπορικές εταιρείες'
Έννοια και χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας.
Ίδρυση ανώνυμης εταιρίας.
Ανώνυμη εταιρία υπό ίδρυση.
Ελαττωματική Α.Ε.
Μετατροπή ή μετασχηματισμός ανώνυμης εταιρίας.
Κρατική εποπτεία και έλεγχος.
Τροποποίηση του καταστατικού.
Μετοχικό κεφάλαιο.
Αύξηση κεφαλαίου.
Μείωση κεφαλαίου.
Αποθεματικά της εταιρίας.
Η νομική θέση του μετόχου.
Περιεχόμενο της εταιρικής ιδιότητας ( υποχρεώσεις και ευθύνη των μετόχων, δικαιώματα μετόχων).
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αρχές που τις διέπουν.
Κέρδη ( διαπίστωση - διάθεση).
Η μετοχή. Έννοια, χαρακτηριστικά, είδη.
Δικαιώματα μειοψηφίας.
Διοικητικό Συμβούλιο.
Γενική συνέλευση των μετόχων.
Ελεγκτές.
Λύση ανώνυμης εταιρίας.
Εκκαθάριση της εταιρίας.
Αναβίωση.
Ε.Π.Ε.

Έννοια - χαρακτηριστικά.
Σύσταση της Ε.Π.Ε.
Εταιρικό μερίδιο - Μερίδα συμμετοχής.
Λειτουργία της συνέλευσης των εταίρων ( διαδικασία λήψης αποφάσεων).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Διακρίσεις των εταιριών του εμπορικού δικαίου.
Ομόρρυθμη εταιρία.
Ετερόρρυθμη εταιρία.
Αφανής εταιρία.

-Εξεταστέα ύλη στο μάθημα 'Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας'
Οι σελίδες που αναφέρονται αντιστοιχούν στο σύγγραμμα του καθηγητή Λ. Κοτσίρη , Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Κοινοτικό Κεκτημένο, 6η εκδ. Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011.
Από τα άλλα προτεινόμενα εγχειρίδια η ύλη αντιστοιχεί στις αναφερόμενες νοηματικές ενότητες.
Ι. Το έργο (έννοια - κατηγορίες - ειδικές περιπτώσεις έργων - έργα παράγωγα, επεξεργασίας κλπ.), σ. 60-99.
ΙΙ. Δημιουργός ( αρχή του δημιουργού - μισθωτός δημιουργός - πλειονότητα δημιουργών - τεκμήρια - πλασματικός δικαιούχος), σ. 102 - 121.
ΙΙΙ. Νομική φύση του δικαιώματος (μονιστική και δυϊστική θεωρία - η έννομη σχέση δημιουργού -έργου), σ. 123 - 129.
ΙV. Τα ηθικά δικαιώματα, σ. 138 - 155.
V.Τα περιουσιακά δικαιώματα, σ. 156 - 202.
VI.Οικονομική εκμετάλλευση του έργου, σ.203 - 210.
VII.Δίκαιο των συμβάσεων και των αδειών εκμετάλλευσης του έργου, σ. 212 - 243.
VIII.Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, σ. 245 - 266.
IX. Έννομη προστασία, 292 - 307.
Στις γραπτές εξετάσεις επιτρέπεται η χρήση του ν. 2121/93

Εξεταστέα ύλη στο μάθημα του «Δικαίου των Αξιογράφων»
και για τα δύο τμήματα είναι:
Διακρίσεις των αξιογράφων, Το δίκαιο της συναλλαγματικής και της επιταγής από τα προταθέντα βιβλία.

-Εξεταστέα ύλη στο μάθημα 'Γενικό μέρος Εμπορικού Δικαίου'
από οποιοδήποτε βιβλίο, όπως και στον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ, σελ. 50)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Ορισμός του εμπορικού δικαίου
2. Συστήματα εμπορικού δικαίου ή συστήματα εμπορικότητας
3. Κριτήρια εμπορικότητας
4. Σχέση εμπορικού και αστικού δικαίου
ΜΕΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ΠΡΑΞΕΙΣ 
Α. Γενικά (Προσδιορισμός των εμπορικών πράξεων-Νομική φύση τους- Διακρίσεις)
Β. Οι αντικειμενικά εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου (Οι αγορές  προϊόντων γής ή τέχνης με σκοπό τη μεταπώληση ή την εκμίσθωσή τους-Επιχείρηση χειροτεχνιών -Επιχείρηση παραγγελίας - Επιχείρηση μετακομίσεως δια γής ή δι' ύδατος-Επιχείρηση προμηθείας- Επιχείρηση πρακτορείας- Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στο κοινό, «γραφεία υποθέσεων»- Επιχείρηση πλειστηριάσεως- Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων- Κολλυβιστικές εργασίες- Τραπεζικές εργασίες - Μεσιτικές εργασίες- Εργασίες των δημοσίων τραπεζών- Οι συναλλαγματικές ή οι από τόπο  σε τόπο αποστολές χρημάτων)
Γ. Οι αντικειμενικά εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου και εναέριου εμπορίου (Ναύλωση- Θαλάσσιες αποστολές- Τα «περί ασφαλειών συναλλάγματα»- Αεροπορικές μεταφορές- Ναύλωση αεροσκάφους- Εναέριες αποστολές- Αεροπορική ασφάλιση)
Δ. Οι υποκειμενικά ή παράγωγα εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου (Οι «μεταξύ εμπόρων και τραπεζιτών υποχρεώσεις- Ενοχές από τον   ανταγωνισμό)
Ε. Οι υποκειμενικά εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου [Κατασκευή πλοίου- Αγορά, πώληση, μεταπώληση πλοίου- Αγορές ή πωλήσεις αρμένων, εξαρτίων και ζωοτροφιών -To ναυτικό δάνειο- Συμβάσεις «περί μισθώσεως του πληρώματος»- «Οι προς υπηρεσία εμπορικών πλοίων μισθώσεις ναυτικών» - «Όσα άλλα (συναλλάγματα) αφορώσι την ναυτικήν εμπορίαν»]
ΣΤ. Συνέπειες της εμπορικότητας των πράξεων [1. Αναγκαιότητα ειδικής (εμπορικής) νομοθετικής   ρύθμισης- 2.Απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας- 3. Εμπορική παραγραφή- 4. Διαδικασία εκδίκασης των εμπορικών διαφορών- 5. Αναγκαστικό δίκαιο και απόδειξη της εμπορικότητας- 6. Απόδειξη με μάρτυρες- 7.   Προσωρινή εκτελεστότητα- 8. Προστασία των εμπορικών μισθώσεων- 9. Εμπορική διαιτησία- 10. Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση- 11. Προστασία συμμετεχόντων στην εμπορική συναλλαγή.

ΜΕΡΟΣ  ΤΡΙΤΟ: ΟΙ  ΕΜΠΟΡΟΙ
Α. Έννοια και κατηγορίες εμπόρων [1.Ουσιαστικά έμποροι (Ορισμός- Προϋποθέσεις - Εμπορική ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων και εταιριών- Έναρξη και λήξη εμπορικής ιδιότητας) - 2. Τυπικά έμποροι (Έννοια και διακρίσεις - Έναρξη και λήξη της τυπικής εμπορικότητας -Συνέπειες) - 3. Παράγωγα ή αντανακλαστικά έμποροι]
Β. Προβληματικές περιπτώσεις εμπόρων και εμπορίας [1. Ο μικρέμπορος - 2. Η εμπορία του μη έχοντος εμπορική ικανότητα - 3. Η άσκηση εμπορίας με παρένθετο πρόσωπο - 4. Ο φαινόμενος έμπορος - 5.  Η άσκηση αθέμιτης εμπορίας - 6. Το ασυμβίβαστο - 7. Η άσκηση εμπορίας από πτωχεύσαντα - 8. άσκηση εμπορίας από το κράτος - 9. Το ηλεκτρονικό εμπόριο]
Γ. Συνέπειες εμπορικής ιδιότητας [Ι.Εμπορική επιχείρηση-ΙΙ.Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας-ΙΙΙ.Εμπορική επωνυμία-IV.Εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού και προστασίας καταναλωτή-V.Εμπορική κατοικία και έδρα -VI.Συμμετοχή σε επιμελητήρια και χρηματιστήρια εμπορευμάτων-VII.Εμπορική δημοσιότητα -VIII.Τήρηση εμπορικών βιβλίων (1.Έννοια-Διακρίσεις-Σκοπός, 2.Υποχρεωτικά εμπορικά βιβλία, 3.Υποχρέωση και διατυπώσεις τήρησης των εμπορικών βιβλίων, 4. Αποδεικτική ισχύς των εμπορικών βιβλίων, 5.Ανακοίνωση και εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων)-ΙΧ.Ειδικά εμπορικά αξιόγραφα -Χ.Δικονομικές συνέπειες - ΧΙ.Τεκμήριο της εμπορικότητας -ΧΙΙ.Πτωχευτική ικανότητα -ΧΙΙΙ.Προσωπική κράτηση- ΧΙV.Αναγκαστική διαχείριση- ΧV.Τοκογονία εμπορικών απαιτήσεων -ΧVI.Τοκοφορία των ενδιάμεσων καταλοίπων αλληλόχρεου λογαριασμού - ΧVII.Ενοχή «εις ολόκληρον].

-Εξεταστέα ύλη στο 'Ασφαλιστικό Δίκαιο'
Ι. Εισαγωγή - Γενικό μέρος -  Η ασφάλιση (Έννοια, ουσιώδη στοιχεία, διακρίσεις)- Η ασφαλιστική σύμβαση  (Έννοια, χαρακτηριστικά αυτής, το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της σύμβασης ασφάλισης, ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, κοινοτικό δίκαιο των ασφαλίσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη).
ΙΙ. Διαμόρφωση της ασφαλιστικής σύμβασης (Kατάρτιση, ειδικές μορφές ασφαλιστικών συμβάσεων,  το ασφαλιστήριο, διάρκεια της σύμβασης)
ΙΙΙ. Υποχρεώσεις των μερών - Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης (καταβολή ασφαλίστρου, ασφαλιστικά βάρη), υποχρεώσεις του ασφαλιστή, εκχώρηση της ασφαλιστικής αξίωσης, παραγραφή.
ΙV. Ειδικό μέρος - Ασφάλιση κατά ζημιών (Γενικές αρχές αυτής, ασφαλιστική ζημία, ασφαλιστικό συμφέρον, ασφαλιστική αξία, ασφαλιστικό ποσό, η αποζημιωτική αρχή)
V. Είδη χερσαίας ασφάλισης ζημίας (Ασφάλιση πυρκαγιάς, ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων, ασφάλιση εσοδείας, ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, ασφάλιση αστικής ευθύνης, υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα, λοιπές μορφές ασφάλισης ζημιών).
VI. Ασφάλιση προσώπων (Γενικές αρχές ασφάλισης ποσού, είδη ασφάλισης προσώπων). (Ασφάλιση ζωής, ασφάλιση ατυχήματος, ασφάλιση ασθένειας).

-Εξεταστέα ύλη στο μάθημα του «Δικαίου των Αξιογράφων»και για τα δύο τμήματα είναι:
Διακρίσεις των αξιογράφων, Το δίκαιο της συναλλαγματικής και της επιταγής από τα προταθέντα βιβλία.

1 σχόλιο:

Nikole Von T είπε...

τ αξιογραφα π ειναι ?