λευτεριά στο χύμα τσίπουρο - ο φασισμός του ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!
Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Διάγραμμα στην 'Αναγκαστική Εκτέλεση-Ένδικα Μέσα', καθ. Λ.ΠίψουΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

Ι. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση/απόδοση κινητού πράγματος (ΚΠολΔ 941)
1. Προδικασία
- Επίδοση στον καθ’ ου αντιγράφου εξ απογράφου του εκτελεστού τίτλου με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924).
- Πάροδος τριών εργασίμων ημερών (ΚΠολΔ 926 § 1)
2. Κύρια διαδικασία
- Αφαίρεση κινητού από το δικαστικό επιμελητή και παράδοση αυτού στον επισπεύδοντα (ΚΠολΔ 941 § 1).
- Σύνταξη έκθεσης αφαίρεσης/παράδοσης από το δικαστικό επιμελητή (ΚΠολΔ 931 § 1).
- Εναλλακτικά δόση βεβαιωτικού όρκου (ΚΠολΔ 941 § 2).
3. Άμυνα καθ’ ου
- Ανακοπή κατά της επιταγής για λόγο που αφορά τον τίτλο, την επιταγή, ή την απαίτηση πριν την επιβολή της πράξης της κύριας διαδικασίας (ΚΠολΔ 933 § 1, 159 αριθ. 1 ή 3, 584).
- Ανακοπή κατά της αφαίρεσης/παράδοσης για λόγο που αφορά τον τίτλο ή την επιταγή (ΚΠολΔ 933 §§ 1, 2, 934 § 1 α).
- Ανακοπή κατά της αφαίρεσης/παράδοσης για λόγο που αφορά την ίδια την πράξη (ΚΠολΔ 933 §§ 1, 2, 934 § 1 γ: εξάμηνο, 159 αριθ. 3).
- Ανακοπή κατά της αφαίρεσης/παράδοσης για λόγο που αφορά την απαίτηση (ΚΠολΔ 933 §§ 1, 2, 933 §§ 3, 4, 934 § 1 γ: εξάμηνο).


ΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση/απόδοση ακινήτου πράγματος (ΚΠολΔ 943)

1. Προδικασία
- Επίδοση στον καθ’ ου αντιγράφου εξ απογράφου του εκτελεστού τίτλου με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924).
- Πάροδος 3 εργασίμων ημερών (ΚΠολΔ 926 § 1).
2. Κύρια διαδικασία
- Αποβολή καθ’ ου από το δικαστικό επιμελητή και εγκατάσταση επισπεύδοντος (ΚΠολΔ 943 § 1).
- Σύνταξη έκθεσης αποβολής/εγκατάστασης από το δικαστικό επιμελητή (ΚΠολΔ 931 § 1).
- Κοινοποίηση στον καθ’ ου αντιγράφου της έκθεσης αποβολής-εγκατάστασης, αυθημερόν/εντός 30 ημερών (ΚΠολΔ 943 § 4).
3. Άμυνα καθ’ ου
- Ανακοπή κατά της επιταγής για λόγους που αφορούν τον τίτλο, την επιταγή ή την απαίτηση πριν από την επιβολή της πράξης της κύριας διαδικασίας (ΚΠολΔ 933 § 1, 159 αριθ. 1 ή 3, 584).
- Ανακοπή κατά της αποβολής/εγκατάστασης για λόγο που αφορά τον τίτλο ή την επιταγή (ΚΠολΔ 933 §§ 1, 2, 934 § 1 α).
 - Ανακοπή κατά της αποβολής/εγκατάστασης για λόγο που αφορά την ίδια την πράξη (ΚΠολΔ 933 §§ 1, 2, 934 § 1 γ: εξάμηνο, 159 αριθ. 3).
- Ανακοπή κατά της αποβολής/εγκατάστασης για λόγο που αφορά την απαίτηση (ΚΠολΔ 933 §§ 1, 2, 933 §§ 3, 4, 934 § 1 γ: εξάμηνο).

Παρέκβαση: Τύχη κινητών ευρισκόμενων στο ακίνητο, που δεν συνιστούν αντικείμενο εκτέλεσης (ΚΠολΔ 943 §§ 2, 3, 6).

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ –ΑΝΟΧΗΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ι. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση αντικαταστατής πράξης (ΚΠολΔ 945)
Α. Απόκτηση εκτελεστού τίτλου
- Αγωγή για την ταυτόχρονη δικαστική καταδίκη εναγομένου α) στην επιχείρηση της πράξης και β) στην  προκαταβολή της δαπάνης (ΚΠολΔ 945, 69 § 1 εδ. γ, ε).
(- Εάν η υποχρέωση για επιχείρηση της πράξης προκύπτει από άλλο τίτλο, απαιτείται περαιτέρω δικαστική καταδίκη του εναγομένου στην προκαταβληθείσα δαπάνη).
Β. Εκτελεστική διαδικασία
1. Προδικασία
- Επίδοση αντιγράφου του απογράφου της δικαστικής απόφασης με επιταγή προς επιχείρηση της πράξης (ΚΠολΔ 924).
- Πάροδος τριήμερης προθεσμίας (ΚΠολΔ 926 § 1).
2. Κύρια διαδικασία
- Επιχείρηση της πράξης από τρίτο πρόσωπο, χωρίς παρέμβαση οργάνου εκτέλεσης
3. Άμυνα καθ’ ου
- Ανακοπή κατά της πράξης της κύριας διαδικασίας για ελαττώματα τίτλου ή επιταγής (ΚΠολΔ 933 §§ 1,2 934 § 1 α: δεκαπενθήμερο).
- Ανακοπή κατά πράξης της κύριας διαδικασίας (ΚΠολΔ 933 §§ 1,2, 934 § 1 γ: εξάμηνο).
4. Διαδικασία εκτέλεσης για την είσπραξη της δαπάνης.
- Αναγκαστική εκτέλεση της διάταξης που καταδικάζει την προκαταβολή του ποσού της δαπάνης, με βάση τις ρυθμίσεις για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων (ΚΠολΔ 951 επ.).
- Άμυνα καθ’ ου όπως στις χρηματικές απαιτήσεις.

Παρέκβαση: Δυνατότητα δικαστικής επιδίωξης καταβολής της διαφοράς της δαπάνης (ΚΠολΔ 945 § 2 εδ. β).

ΙΙ. Αναγκαστική Εκτέλεση για την επιχείρηση αναντικατάστατης πράξης (ΚΠολΔ 946)
Α. Απόκτηση εκτελεστού τίτλου
- Αγωγή για καταδίκη του εναγομένου σε επιχείρηση της πράξης. Δικαστική καταδίκη εναγομένου: α) σε επιχείρηση της πράξης και β) (αυτεπαγγέλτως) σε χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση, για την περίπτωση που δεν θα την εκτελέσει.
Β. Εκτελεστική διαδικασία
1. Προδικασία
- Επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου της δικαστικής απόφασης με επιταγή προς επιχείρηση της πράξης (ΚΠολΔ 924).
- Πάροδος τριήμερης προθεσμίας (ΚΠολΔ 926 § 1).
2. Κύρια διαδικασία: Χρηματική ποινή/προσωπική κράτηση
- Επιταγή για την πληρωμή χρηματικής ποινής (ΚΠολΔ 951 επ.) / για την επιβολή της προσωπικής κράτησης (ΚΠολΔ 1047 επ.)
3. Άμυνα καθ’ ου
-  Ανακοπή κατά της επιταγής προς επιχείρηση της πράξης, για λόγους που αφορούν τον τίτλο και την επιταγή (ΚΠολΔ 933, 934 § 1 α: 15 μέρες την πράξη της κύριας διαδικασίας).
- Ανακοπή κατά της κατάσχεσης για λόγους που αφορούν την επιταγή προς πληρωμή της χρηματικής ποινής (ΚΠολΔ 933, 934 § 1 α).
- Ανακοπή κατά της κατάσχεσης για λόγους που αφορούν την απαίτηση προς επιχείρηση της πράξης και την απαίτηση προς πληρωμή της χρηματικής ποινής (ΚΠολΔ 933, 934 § 1 β).
- Ανακοπή κατά της κατάσχεσης για δικονομικές ακυρότητες αυτής (ΚΠολΔ 933, 934 § 1 β).
- Ανακοπή κατά της προσωπικής κράτησης (ΚΠολΔ 1051 § 1, 1054)

ΙΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράλειψη ή ανοχή πράξης (ΚΠολΔ 947)
Α. Απόκτηση εκτελεστού τίτλου
- Αγωγή για καταδίκη εναγομένου σε παράλειψη ή ανοχή πράξης, με ταυτόχρονο αίτημα απειλής χρηματικής ποινής/προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση.
- Καταδίκη εναγομένου σε παράλειψη ή ανοχή πράξης και απειλή χρηματικής ποινής και προσωπική κράτησης για κάθε παράβαση (ΚΠολΔ 947 § 1 εδ. α).
Παρέκβαση: Απειλή χρηματικής ποινής/προσωπικής κράτησης από ΜονΠ (εργατικές διαφορές), όταν η απειλή δεν περιέχεται στον εκτελεστό τίτλο (ΚΠολΔ 947 § 1 εδ. β).
Β. Εκτελεστική διαδικασία
1. Προδικασία
- Επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου της απόφασης που καταδικάζει σε παράλειψη και απειλεί τις ποινές (ΚΠολΔ 924).
- Πάροδος τριήμερης προθεσμίας (ΚΠολΔ 926 § 1)
- Παράβαση περιεχομένου αποφάσεως μετά την πάροδο τριημέρου.
3. Κύρια διαδικασία
- Αγωγή για βεβαίωση παράβασης και καταδίκη οφειλέτη στις ποινές (ΜονΠ- εργατικές διαφορές, ΚΠολΔ 947 § 1 εδ. γ, δ ).
- Πέρας εκτελεστικής διαδικασίας με την έκδοση καταψηφιστικής απόφασης.
3. Άμυνα του καθ’ ου
- Α΄ Γνώμη: Μόνο ανακοπή για την ακύρωση της επιταγής, για λόγους που αφορούν την εγκυρότητα του τίτλου ή την προδικασία (ΚΠολΔ 933 § 1), το αργότερο εντός 15 ημερών από την άσκηση της αγωγής για καταδίκη στις ποινές (ΚΠολΔ 934 § 1α), που συνιστά την πρώτη και τελευταία πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας. Εάν ο λόγος αφορά την απαίτηση, απώτατος χρόνος προβολής η δίκη για την καταδίκη στις ποινές. Ανακοπή για το κύρος της δίκης για καταδίκη στις ποινές δεν νοείται.
- Β΄ Γνώμη: Στη διαδικασία της ΚΠολΔ 947 δεν νοείται η άσκηση ανακοπής. Οι λόγοι ανακοπής προτείνονται στη δίκη για την καταδίκη στις ποινές και αν ευδοκιμήσουν απορρίπτεται η αγωγή.
Γ. Εκτελεστική διαδικασία για την είσπραξη της χρηματικής ποινής και την προσωποκράτηση του οφειλέτη
- Επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου της απόφασης, που καταδίκασε στη χρηματική ποινή και την προσωπική κράτηση και εκτέλεση της διάταξης για τη χρηματική ποινή κατά τις διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση χρηματικών απαιτήσεων (ΚΠολΔ 951 επ.).
- Εκτέλεση διάταξης για προσωπική κράτηση κατά τις ΚΠολΔ 1047 επ.
- Άμυνα του καθ’ ου: Όπως στην εκτέλεση χρηματικών απαιτήσεων ή κατά τις διατάξεις για προσωποκράτηση.

IV. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΚΠολΔ 949).
Α. Απόκτηση εκτελεστού τίτλου
- Αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βούλησης (και) διεκδικητική αγωγή του πράγματος (ΚΠολΔ ΚΠολΔ 69 § 1 δ).
- Τελεσίδικη απόφαση που καταδικάζει σε δήλωση βούλησης ή (και) σε παράδοση/απόδοση του πράγματος.


Β. Εκτελεστική διαδικασία
1. Προδικασία
- Επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου της τελεσίδικης απόφασης με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924).
- Πάροδος τριήμερης προθεσμίας (ΚΠολΔ 926 § 1).
2. Κύρια διαδικασία
- Ανυπαρξία υλικής πράξης. Επέλευση πλάσματος από την πάροδο τριημέρου από επίδοση επιταγής (δηλαδή την 4η ημέρα από την επίδοση επιταγής)- Πέρας αναγκαστικής εκτέλεσης.

Παρέκβαση: Απόκτηση της κυριότητας του πράγματος από τον νικήσαντα τελεσιδίκως ενάγοντα: α) επί κινητών με την παράδοση του πράγματος, β) επί ακινήτων με τη συμβολαιογραφική αποδοχή της δήλωσης βούλησης, που ενσωματώνεται στην τελεσίδικη απόφαση και μεταγραφή αμφοτέρων στο Υποθηκοφυλακείο.

3. Άμυνα καθ’ ου
- Ανακοπή κατά της επιταγής για λόγους που αφορούν τον τίτλο/προδικασία (ΚΠολΔ 933, 934 § 1 α: Δεκαπέντε ημέρες από την επομένη επέλευσης πλάσματος, δηλαδή την 5η ημέρα από επίδοση επιταγής).
- Ανακοπή κατά της επιταγής για οψιγενείς ισχυρισμούς που αφορούν την απαίτηση (ΚΠολΔ 933, 934  § 1 γ: εξάμηνο από επέλευση πλάσματος).
Γ. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση πράγματος, όταν έχει σωρευθεί διεκδικητική αγωγή.
- Άμεση αναγκαστική εκτέλεση της διάταξης της απόφασης που καταδικάζει στην παράδοση/απόδοση κινητού ή ακινήτου (ΚΠολΔ 941, 943), μετά την απόκτηση της κυριότητας από τον ενάγοντα.
- Άμυνα του καθ’ ου όπως στην άμεση εκτέλεση.


ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Ι. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΠολΔ 953 επ.)
1. Προδικασία
- Επίδοση στον καθ’ ου αντιγράφου εξ απογράφου του εκτελεστού τίτλου με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924).
2. Κύρια διαδικασία: Κατάσχεση κινητού στα χέρια του οφειλέτη (ΚΠολΔ 953)
Α. Χρόνος επιβολής
- Τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την επίδοση επιταγής (ΚΠολΔ 926 § 1)
–- Ανακοπή κατά πρόωρης κατάσχεσης (ΚΠολΔ 993, 934 § 1 β, 159 αριθ. 1).
- Εντός έτους από την επίδοση επιταγής (ΚΠολΔ 926 § 2, 147 αριθ. 7)
--- Ανακοπή κατά κατάσχεσης, που επιβλήθηκε μετά την πάροδο έτους (ΚΠολΔ 933, 934 § 1 β, 159 αριθ. 1).
Β. Τρόπος διενέργειας (υποστατό)
- Αφαίρεση πράγματος από δικαστικό επιμελητή και σύνταξη κατασχετήριας έκθεσης ενώπιον μάρτυρα (ΚΠολΔ 954, 934 § 3).
Γ. Επιδόσεις αντιγράφου ή περίληψης κατασχετήριας έκθεσης (κύρος)
-  Στον καθ’ ου αυθημερόν/ την επομένη/ εντός 8 ημερών από κατάσχεση (ΚΠολΔ 955 § 1 εδ. α, β).
- Στον ειρηνοδίκη του τόπου κατάσχεσης, εντός 8 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ 955 § 1 εδ. γ).
- Καταχώρηση περίληψης στα βιβλία κατασχέσεων Ειρηνοδικείου (ΚΠολΔ 955 § 1 εδ. δ).
Δ. Παράδοση αφαιρεθέντος κινητού σε μεσεγγυούχο (ΚΠολΔ 956).
Ε. Κατάθεση από το δικαστικό επιμελητή στο συμβολαιογράφο εγγράφων (φακέλος πλειστηριασμού) εντός 10 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ 955 § 2).
Ε. Συνέπειες  κατάσχεσης
- Απαγόρευση διάθεσης κατασχεθέντος υπέρ επισπεύδοντος και αναγγελθέντων δανειστών από την επίδοση αντιγράφου κατασχετήριας έκθεσης στον καθ’ ου και στον Ειρηνοδίκη (ΚΠολΔ 958 § 1, 175 ΑΚ).
- Απαγόρευση επιβολής δεύτερης αναγκαστικής κατάσχεσης από την επιβολή της πρώτης (ΚΠολΔ 958 § 1, 933, 934 § 1 β, 159 αριθ. 1).
ΣΤ. Άμυνα καθ’ ου
- Ανακοπή κατά της επιταγής για λόγο που αφορά τον τίτλο, την επιταγή ή την απαίτηση πριν την επιβολή της κατάσχεσης (ΚΠολΔ 933,584).
- Ανακοπή κατά της κατάσχεσης για λόγο που αφορά τον τίτλο ή την προδικασία (ΚΠολΔ 933 §§ 1, 2, 934 § 1 α).
- Ανακοπή κατά της κατάσχεσης για λόγο που αφορά την απαίτηση (ΚΠολΔ 933 §§ 1,2, 933 § 3, 4, 934 § 1 β).
- Ανακοπή κατά της κατάσχεσης λόγω παράλειψης επίδοσης ή εκπρόθεσμης επίδοσης αντιγράφου κατασχετήριας έκθεσης σε καθ’ ου και Ειρηνοδίκη (955 § 1 εδ. δ, ΚΠολΔ 933, 934 § 1 β, 159 αριθ. 1).
- Ανακοπή κατά ελαττωματικής επίδοσης αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης (ΚΠολΔ 933, 934 § 1 β, 159 αριθ. 3).
- Ανακοπή κατά κατάσχεσης, λόγω ουσιωδών σφαλμάτων του περιεχομένου της κατασχετήριας έκθεσης, ανεπίδεκτων διόρθωσης (ΚΠολΔ 933 § 1, 934 § 1 β, 159 αριθ. 3).
- Ανακοπή για διόρθωση περιεχομένου κατασχετήριας έκθεσης, δεκτικών διόρθωσης, αναφορικά με την περιγραφή κατασχεθέντος, εκτίμηση και τιμή πρώτης προσφοράς (ΚΠολΔ 954 § 4).
Ζ. Ανατροπή κατάσχεσης εκ μέρους του οφειλέτη ή δανειστή έχοντος έννομο συμφέρον (ΚΠολΔ 1019)
- εφόσον δεν διενεργηθεί πλειστηριασμός εντός έτους από την επιβολή της κατάσχεσης.
- εφόσον δεν διενεργηθεί αναπλειστηριασμός εντός έξι μηνών από τον πλειστηριασμό.
- δρα για το μέλλον και όχι αναδρομικά, όπως η ανακοπή ΚΠολΔ 933.
3. Κύρια διαδικασία (συνέχεια): Προδικασία πλειστηριασμού
Α. Πράξεις προδικασίας πλειστηριασμού
- Σύνταξη περίληψης κατασχετήριας έκθεσης από το δικαστικό επιμελητή (ΚΠολΔ 960 § 1).
- Επίδοση περίληψης κατασχετήριας έκθεσης εντός 10 ημερών από την κατάσχεση στον οφειλέτη (ΚΠολΔ 960 § 2 εδ. α).
- Επίδοση περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ενός 10 ημερών από την κατάσχεση στον Ειρηνοδίκη (ΚΠολΔ 960 § 2 εδ. α).
- Κατάθεση περίληψης εντός 10 ημερών από την κατάσχεση στον υπάλληλο πλειστηριασμού (ΚΠολΔ 960 § 2 εδ. α).
- Δημοσίευση περίληψης/αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών και σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας (ΚΠολΔ 960).
Β. Συνέπειες παράλειψης προδικασίας/ ελαττωματικής προδικασίας
- Ανακοπή κατά των ίδιων των πράξεων της προδικασίας, όταν έχουν μεν διενεργηθεί, φέρουν όμως δικονομικά ελαττώματα (ΚΠολΔ 933, 934 § 1 β, 159 αριθ. 3).
- Ανακοπή κατά του πλειστηριασμού, όταν παραλείπονται ή διενεργούνται εκπρόθεσμα οι πράξεις προδικασίας (ΚΠολΔ 969 § 3, 933, 934 § 1 γ, 159 αριθ. 1).
4. Τελευταία πράξη εκτελεστικής διαδικασίας: Πλειστηριασμός-Κατακύρωση
Α. Ημερομηνία διεξαγωγής πλειστηριασμού
- Μετά την πάροδο 15 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ 959 § 4 ), εργάσιμη Τετάρτη, στο Κατάστημα Ειρηνοδικείου, στην περιφέρεια του τόπου κατάσχεσης (ΚΠολΔ 959 § 2). Όχι από 1-8 έως 15-9.
- Απώτατος χρόνος διεξαγωγής 3 μήνες από την ημέρα της κατάσχεσης. Αν ο πλειστηριασμός ορίσθηκε για απώτερο χρόνο, θεμελιώνεται αυτοτελής λόγος υποκατάστασης δανειστή στη θέση του επισπεύδοντος (959 § 4, 973 § 4).
Β. Πρόσωπα που επισπεύδουν τον πλειστηριασμό
- Ο επισπεύδων δανειστής ή τα νομιμοποιούμενα ενεργητικά πρόσωπα.
- Ο υποκατασταθείς στη θέση του επισπεύδοντος δανειστής
--- Υποκατάσταση δανειστή στη θέση επισπεύδοντος είτε με δήλωση αυτού στο συμβολαιογράφο είτε μετά από δικαστική άδεια (ΚΠολΔ 973)
Γ. Πρόσωπα που συμμετέχουν στην πλειοδοσία
- Τρίτοι πλειοδότες, εφόσον καταθέσουν εγγύηση (ΚΠολΔ 965 § 1).
- Ο επισπεύδων δανειστής και οι λοιποί δανειστές του καθ’ ου, εφόσον καταθέσουν εγγύηση (ΚΠολΔ 965 § 1).
- Όχι ο οφειλέτης, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και οι υπάλληλοί του (ΚΠολΔ 965 § 1).
Δ. Τρόπος διεξαγωγής
- Υποβολή γραπτών και σφραγισμένων προσφορών εκ μέρους των πλειοδοτών στο συμβολαιογράφο την προηγούμενη ή την ημέρα του πλειστηριασμού από τις 4:00- 5:00 μ.μ. (ΚΠολΔ 959 § 2).
- Κήρυξη έναρξης πλειστηριασμού από κήρυκα (ΚΠολΔ 963)
- Δημόσια αποσφράγιση των κλειστών προσφορών την ημέρα του πλειστηριασμού ώρα 5:00 μ.μ. (ΚΠολΔ 959 § 2).
- Υποβολή προφορικών διαδοχικών προσφορών εκ μέρους των δύο πλειοδοτών με τις μεγαλύτερες προσφορές ενώπιον του συμβολαιογράφου (ΚΠολΔ 959 § 2).
-  Κατακύρωση του πράγματος στον υπερθεματιστή με τη μεγαλύτερη προσφορά (ΚΠολΔ 959 § 2).
- Κατακύρωση του πράγματος στον επισπεύδοντα στην τιμή πρώτης προσφοράς, εφόσον δεν υποβλήθηκαν καθόλου προσφορές (ΚΠολΔ 970).
Ε. Δικαιώματα του καθ’ ου μέχρι την κατακύρωση
- Δυνατότητα εξόφλησης των εξόδων εκτέλεσης/απαίτησης επισπεύδοντος και αναγγελμένων με εκτελεστό τίτλο δανειστών (ΚΠολΔ 969 § 2).
- Δυνατότητα ενεχύρασης των κατασχεμένων κινητών (ΚΠολΔ 969 § 2).
- Δυνατότητα ματαίωσης πλειστηριασμού, με σύμφωνη γνώμη επισπεύδοντος και αναγγελθέντων δανειστών (ΚΠολΔ 969 § 3).
ΣΤ. Κατακύρωση/Κατακυρωτική έκθεση
- Καταβολή πλειστηριάσματος εκ μέρους του υπερθεματιστή στο συμβολαιογράφο (ΚΠολΔ 965 §§ 1, 2, 3, 969 § 1)/ Δημόσια κατάθεση πλειστηριάσματος στο Τ.Π.Δ. (ΚΠολΔ 965 § 4).
- Παράδοση του πράγματος στον υπερθεματιστή (ΚΠολΔ 965 § 3).
Παρέκβαση- Εάν δεν καταβληθεί το πλειστηρίασμα, ακολουθείται η διαδικασία του ΚΠολΔ 965 §§ 5, 6 (πρόσκληση υπερθεματιστή να πληρώσει, πρόσκληση επομένων πλειοδοτών. Αν και αυτοί αρνηθούν αναπλειστηριασμός).
Ζ. Δικαιώματα υπερθεματιστή
-  επί ακύρωσης πλειστηριασμού (ΚΠολΔ 1018).
4. Διαδικασία διανομής πλειστηριάσματος
- Aναγγελία δανειστών στο συμβολαιογράφο από την επομένη κατάσχεσης έως -το αργότερο- εντός 15 ημερών από τον πλειστηριασμό (ΚΠολΔ 972).
- Σύνταξη πίνακα κατάταξης από το συμβολαιογράφο, όταν δεν επαρκεί για την ικανοποίηση του επισπεύδοντος και των αναγγελθέντων δανειστών (ΚΠολΔ 1006, 1007).
- Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης εκ μέρους καθ’ ου ή θιγόμενων αναγγελθέντων δανειστών (ΚΠολΔ 979).
- Διανομή πλειστηριάσματος μετά την τελεσιδικία του πίνακα κατάταξης (ΚΠολΔ 980).ΙΙ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Προδικασία
- Επίδοση στον καθ’ ου αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924)
2. Κύρια διαδικασία: Κατάσχεση ακινήτου/εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου (ΚΠολΔ 992 επ.)
Α. Χρόνος επιβολής
- Τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την επίδοση επιταγής (ΚΠολΔ 926 § 1).
--- Ανακοπή κατά πρόωρης κατάσχεσης (ΚΠολΔ 993, 934 § 1 β, 159 αριθ. 1).
- Εντός έτους από την επίδοση επιταγής (ΚΠολΔ 926 § 2, 147 αριθμ. 7).
--- Ανακοπή κατά κατάσχεσης, εφόσον ενεργήθηκε μετά την πάροδο έτους (ΚΠολΔ 933, 934 § 1 β, 159 αριθ. 1).
Β. Τρόπος επιβολής (υποστατό)
- Σύνταξη κατασχετήριας έκθεσης από δικαστικό επιμελητή ενώπιον μάρτυρα (ΚΠολΔ 993 § 1, 934 § 3).
Γ. Επιδόσεις αντιγράφου/περίληψης κατασχετήριας έκθεσης (κύρος)
- Στον καθ’ ου η εκτέλεση αυθημερόν/ την επομένη/ εντός 8 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ 995 § 1 εδ. α, β).
- Στον Υποθηκοφύλακα εντός 8 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ 995 § 2 εδ. α).
- Στον ενυπόθηκο δανειστή (ΚΠολΔ 995 § 3).
- Εγγραφή κατάσχεσης στα βιβλία κατασχέσεων Υποθηκοφυλακείου αυθημερόν (ΚΠολΔ 995 § 2 εδ. γ).
Δ.  Μεσεγγύηση: Μεσεγγυούχος παραμένει ο κάτοχος του πράγματος (ΚΠολΔ 996).
Ε. Κατάθεση από το δικαστικό επιμελητή στο συμβολαιογράφο εγγράφων (φάκελος πλειστηριασμού) εντός 15 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ 995 § 4).
ΣΤ. Συνέπειες κατάσχεσης
- Ακυρότητα διάθεσης του κατασχεθέντος υπέρ κατασχόντος και αναγγελθέντων δανειστών μετά την επίδοση αντιγράφου στον καθ’ ου
- Ακυρότητα απόκτησης του κατασχεθέντος από τον τρίτο υπέρ του κατασχόντος και των αναγγελθέντων δανειστών μετά την επίδοση αντιγράφου στον καθ’ ου και στο Υποθηκοφυλακείο (ΚΠολΔ 997 § 1 εδ. α, § 2, ΑΚ 175).
- Μη αντιτάξιμο έναντι κατασχόντος και αναγγελθέντων δανειστών της μεταγραφής τίτλου μεταβιβαστικού κυριότητας ή της υποθήκης, που έγινε μετά την εγγραφή της κατάσχεσης στα βιβλία κατασχέσεων (ΚΠολΔ 997 §§ 3, 4).
- Δυνατότητα υπερθεματιστή να καταγγείλει τη μίσθωση που έγινε μετά την κατάσχεση, εντός τριών μηνών από τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης (ΚΠολΔ 997 § 1 εδ. γ).
- Απαγόρευση επιβολής δεύτερης αναγκαστικής κατάσχεσης από την εγγραφή της πρώτης στα βιβλία κατασχέσεων (ΚΠολΔ 997 § 5, 933, 934 § 1 β, 159 αριθ. 1).
Ζ. Άμυνα του καθ’ ου
- Ανακοπή κατά επιταγής για λόγο που αφορά τον τίτλο, την προδικασία ή την απαίτηση πριν την επιβολή κατάσχεσης (ΚΠολΔ 933, 584)
- Ανακοπή κατά της κατάσχεσης για λόγο που αφορά τον τίτλο ή την προδικασία (ΚΠολΔ 933 §§ 1,2, 934 § 1α).
- Ανακοπή κατά της κατάσχεσης για λόγο που αφορά την απαίτηση (ΚΠολΔ 933 §§ 1,2, 933 §§ 3,4, 934 § 1 β).
- Ανακοπή κατά της κατάσχεσης λόγω παράλειψης επίδοσης ή εκπρόθεσμης επίδοσης αντιγράφου κατασχετήριας έκθεσης σε καθ’ ου/ Υποθηκοφύλακα/ ενυπόθηκο δανειστή (995 § 1 εδ. γ, ΚΠολΔ 995 § 2 εδ. α, ΚΠολΔ § 3 εδ. α,  ΚΠολΔ 933, 934 § 1 β, 159 αριθ. 1).
- Ανακοπή κατά ελαττωματικής επίδοσης αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης (ΚΠολΔ 933, 934 § 1 β, 159 αριθ. 3).
- Ανακοπή κατά της κατάσχεσης, λόγω ουσιωδών σφαλμάτων του περιεχομένου της κατασχετήριας έκθεσης, ανεπίδεκτων διόρθωσης (ΚΠολΔ 933 § 1, 934 § 1 β, 159 αριθ. 3).
- Ανακοπή για διόρθωση περιεχομένου κατασχετήριας έκθεσης επιδεκτικών διόρθωσης, αναφορικά με την περιγραφή κατασχεθέντος, εκτίμηση αξίας και τιμή πρώτης προσφοράς (ΚΠολΔ 993 § 2, 954 § 4).
Η. Ανατροπή κατάσχεσης εκ μέρους του οφειλέτη ή δανειστή έχοντος έννομο συμφέρον (ΚΠολΔ 1019)
- εφόσον δεν διενεργηθεί πλειστηριασμός εντός έτους από την επιβολή της κατάσχεσης.
- εφόσον δεν διενεργηθεί αναπλειστηριασμός εντός έξι μηνών από τον πλειστηριασμό.

3. Κύρια διαδικασία (συνέχεια): Προδικασία πλειστηριασμού
Α. Πράξεις προδικασίας πλειστηριασμού
- Κατάρτιση περίληψης κατασχετήριας έκθεσης από δικαστικό επιμελητή (ΚΠολΔ 999 §§ 1, 2).
- Επίδοση περίληψης κατασχετήριας έκθεσης εντός 20 ημερών από την κατάσχεση σε καθ’ ου/ ενυπόθηκο δανειστή/ τρίτο κύριο ή νομέα (ΚΠολΔ 999 § 3 εδ. α).
- Κατάθεση περίληψης στο συμβολαιογράφο εντός 20 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ 999 § 3 εδ. α).
- Δημοσίευση αποσπάσματος της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών και σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας 15 τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό (ΚΠολΔ 999 § 3 εδ. β).
- Επίδοση περίληψης κατασχετήριας έκθεσης στον Ειρηνοδίκη του τόπου κατάσχεσης εντός 20 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ 999 § 3 εδ. γ).
- Καταχώρηση περίληψης της έκθεσης κατάσχεσης στο βιβλίο κατασχέσεων από τον Ειρηνοδίκη (ΚΠολΔ 999 § 3 εδ. δ).
Β. Συνέπειες παράλειψης/ελαττωματικής προδικασίας
- Ανακοπή κατά των ίδιων των πράξεων της προδικασίας, όταν έχουν δικονομικά ελαττώματα (ΚΠολΔ 999 § 4, 933, 934 § 1 β).
- Ανακοπή κατά πλειστηριασμού, όταν παραλείπονται ή διενεργούνται εκπρόθεσμα οι πράξεις προδικασίας (ΚΠολΔ 999 § 4,  933, 934 § 1 γ).
4.Τελευταία πράξη εκτελεστικής διαδικασίας: Πλειστηριασμός/Κατακύρωση
Α. Ημερομηνία διεξαγωγής
- Μετά την πάροδο 40 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ 998 § 4 εδ. α ), εργάσιμη Τετάρτη, στο Κατάστημα Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του τόπου κατάσχεσης (ΚΠολΔ 998 § 2, 959 § 2).
- Απώτατος χρόνος διεξαγωγής 4 μήνες από την ημέρα της κατάσχεσης, άλλως αυτοτελής λόγος υποκατάστασης δανειστή στη θέση του επισπεύδοντος (ΚΠολΔ 998 § 5, 973 § 4).
- Δυνατότητα δικαστικής αναστολής πλειστηριασμού έως έξι μήνες από την αρχική ημέρα προσδιορισμού του (ΚΠολΔ 1000).
Β. Πρόσωπα που επισπεύδουν τον πλειστηριασμό
- Ο επισπεύδων δανειστής ή τα νομιμοποιούμενα ενεργητικά πρόσωπα.
- Ο υποκατασταθείς στη θέση του επισπεύδοντος δανειστής
---- Υποκατάσταση δανειστή στη θέση επισπεύδοντος είτε με δήλωση στο συμβολαιογράφο είτε μετά από δικαστική άδεια (ΚΠολΔ 973).
Γ. Πρόσωπα που συμμετέχουν στην πλειοδοσία
- τρίτοι πλειοδότες, εφόσον καταθέσουν εγγύηση (ΚΠολΔ 965 § 1).
- ο επισπεύδων δανειστής και οι λοιποί δανειστές του καθ’ ου, εφόσον καταθέσουν εγγύηση (ΚΠολΔ 965 § 1).
- όχι ο οφειλέτης, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και οι υπάλληλοί του (ΚΠολΔ 965 § 1).
Δ. Τρόπος διεξαγωγής
- Υποβολή γραπτών και σφραγισμένων προσφορών εκ μέρους των πλειοδοτών στο συμβολαιογράφο την προηγούμενη ή την ημέρα του πλειστηριασμού (ΚΠολΔ 959 § 2, 998 §§ 1,2)
- Κήρυξη έναρξης πλειστηριασμού από κήρυκα (ΚΠολΔ 1001 § 1).
- Δημόσια αποσφράγιση των κλειστών προσφορών την ημέρα του πλειστηριασμού ώρα 5:00 μ.μ. (ΚΠολΔ 959 § 2, 998 §§ 1,2).
- Υποβολή προφορικών διαδοχικών προσφορών εκ μέρους των δύο πλειοδοτών με τις μεγαλύτερες προσφορές ενώπιον του συμβολαιογράφου από ώρα 5:00- 6:00 μ.μ. (ΚΠολΔ 959 § 2, 998 §§ 1, 2).
-  Κατακύρωση του πράγματος στον υπερθεματιστή με τη μεγαλύτερη προσφορά.
- Κατακύρωση του πράγματος στον επισπεύδοντα στην τιμή πρώτης προσφοράς, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί καθόλου γραπτές προσφορές (ΚΠολΔ 966 § 2).
Παρέκβαση- Εάν δεν καταβληθεί το πλειστηρίασμα, ακολουθείται η διαδικασία του ΚΠολΔ 965 §§ 5, 6 (πρόσκληση υπερθεματιστή να πληρώσει, πρόσκληση επομένων πλειοδοτών. Αν και αυτοί αρνηθούν αναπλειστηριασμός).
Ε. Δικαιώματα του καθ’ ου μέχρι την κατακύρωση
- Δυνατότητα εξόφλησης των εξόδων εκτέλεσης/δανειστών (ΚΠολΔ 1002 § 2).
- Δυνατότητα ματαίωσης πλειστηριασμού με σύμφωνη γνώμη επισπεύδοντος και αναγγελθέντων (1002 § 3, ΚΠολΔ 969 § 3).
ΣΤ. Κατακύρωση/Κατακυρωτική έκθεση
- Καταβολή πλειστηριάσματος εκ μέρους του υπερθεματιστή στο συμβολαιογράφο (ΚΠολΔ 1004)/ Δημόσια κατάθεση πλειστηριάσματος στο Τ.Π.Δ. (ΚΠολΔ 965 § 4, 1003 § 4).
- Σύνταξη εκ μέρους του συμβολαιογράφου περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης και παράδοση αυτής στον υπερθεματιστή (ΚΠολΔ 1005 § 1 εδ. α).
- Απόσβεση των υποθηκών/ προσημειώσεων/κατασχέσεων με την καταβολή του πλειστηριάσματος εκ μέρους του υπερθεματιστή και δυνατότητα υπερθεματιστή να ζητήσει την τυπική εξάλειψή τους (ΚΠολΔ 1005 § 3).
Ζ. Κτήση κυριότητας εκπλειστηριασθέντος εκ μέρους του υπερθεματιστή
- Μεταγραφή της περίληψης στα βιβλία Υποθηκοφυλακείου για την απόκτηση κυριότητας επί του πλειστηριασθέντος (ΚΠολΔ 1005 § 1 εδ. β).
Η. Δικαιώματα υπερθεματιστή
- Επί ακύρωσης πλειστηριασμού (ΚΠολΔ 1018).
-  Επί άρνησης του καθ’ ου να αποδώσει το πλειστηριασθέν ακίνητο (ΚΠολΔ 1005 § 2, 943):
--- Έναρξη νέας (άμεσης) εκτελεστικής διαδικασίας κατά του καθ’ ου με επισπεύδοντα τον υπερθεματιστή: α)επίδοση στον καθ’ ου αντιγράφου εξ απογράφου της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης· β) αποβολή του καθ’ ου και εγκατάσταση του επισπεύδοντος-υπερθεματιστή- Άμυνα καθ’ ου όπως στην άμεση εκτέλεση.
Θ. Άμυνα καθ’ ου κατά του  πλειστηριασμού
α) Για ελαττώματα του ίδιου του πλειστηριασμού β) για παντελή έλλειψη ή εκπρόθεσμη επιχείρηση των πράξεων της προδικασίας του (ΚΠολΔ 933, 934 § 1 γ).
5. Διαδικασία διανομής πλειστηριάσματος
- Aναγγελία δανειστών στο συμβολαιογράφο το αργότερο εντός 15 ημερών από τον πλειστηριασμό και επίδοση αναγγελτηρίου που συνοδεύεται από εκτελεστό τίτλο στο Υποθηκοφυλακείο (ΚΠολΔ 972, ΚΠολΔ 1006 § 4).
- Σύνταξη πίνακα κατάταξης από το συμβολαιογράφο, όταν δεν επαρκεί για την ικανοποίηση του επισπεύδοντος και των αναγγελθέντων δανειστών (ΚΠολΔ 1006, 1007).
- Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης εκ μέρους καθ’ ου ή θιγόμενων αναγγελθέντων δανειστών (ΚΠολΔ 979).
- Διανομή πλειστηριάσματος (ΚΠολΔ 980).

Δεν υπάρχουν σχόλια: