Το nomikithess.gr είναι ένα σάιτ από τους και για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο nomikithess μπορεί να δημοσιεύσει ο καθένας ο,τιδήποτε θέλει (ανακοίνωση, άρθρο κλπ) πατώντας απλώς δεξιά στην επιλογή "άποψη" ή στέλνοντας στο μέσω facebook ή μέιλ.

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Κληρονομικό δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο
1.Πότε διδάσκεται;
-από Α έως Λ  (α΄ τμήμα) με την κα Α. Κοτζάμπαση, σύμφωνα με το ακόλουθο αναλυτικό πρόγραμμα:
Τρίτη :    08.00΄ - 10.00΄ στην αίθουσα 8 (φροντιστηριακό μάθημα)
Τρίτη :     10.00΄ - 12.00΄  στην αίθουσα 8
Πέμπτη:  10.00΄ -  12.00΄  στην αίθουσα 8

-τμήμα Β (Μ-Ω) θα διδαχθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 από τους λέκτορες Σταμάτη Κουμάνη και Ελένη Ζερβογιάννη σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα 16.00΄ - 18.00΄, Αιθ. τυπογραφείου
Τετάρτη 18.00΄ - 20.00΄, Αιθ. 4 (φροντιστηριακό)
Πέμπτη 18.00΄ - 20.00΄, Αιθ. τυπογραφείου

(έναρξη φροντιστηριακού μαθήματος μετά από ενημέρωση από τους διδάσκοντες)

Έναρξη μαθημάτων Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 στις 10.00΄π.μ.


2. Ποια είναι η ύλη του μαθήματος;

Το Κληρονομικό Δίκαιο στην έννομη τάξη, κληρονομική διαδοχή, κτήση και απώλεια της κληρονομίας, διαδοχή από το νόμο (εξ αδιαθέτου και αναγκαστική διαδοχή), διαδοχή από διαθήκη [έννοια και χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαθήκης, δικαίωμα για σύνταξη διαθήκης και περιορισμοί του, τύποι διαθηκών, περιεχόμενο διαθήκης (εγκατάσταση κληρονόμου, κληροδοσία, υποκληροδοσία, υποκατάσταση κληροδόχου, καταπιστευτική κληροδοσία, οικογενειακό κληροδότημα, κληρονομικό καταπίστευμα, τρόπος, υποκατάσταση κληρονόμου και προσαύξηση μερίδας, αιρέσεις και προθεσμίες σε διαθήκη, προϋποθέσεις κύρους του περιεχομένου διαθήκης), ανάκληση διαθήκης, δημοσίευση διαθήκης, ερμηνεία διαθηκών, κληρονομητήριο, αγωγή περί κλήρου, δωρεά αιτία θανάτου.

βλ. και www.blackboarad.lib.auth.gr για εκπαιδευτικό υλικό


3. Πότε θα εξεταστεί το μάθημα;

Πέμπτη 6-2-2014

8 π.μ. – 11 π.μ. Τμήμα 1 (Α-Λ)  Αμφ. Δ. Ευρυγένης + αίθ. 1-4
8 π.μ. – 11 π.μ. Τμήμα 2 (Μ-Ω)  Β΄ Αμφ. + αίθ. 5-84. Διάγραμμα ύλης από την Αν. Καθηγήτρια Α. Κοτζάμπαση
     ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
                                  Της Αθηνάς Κοτζάμπαση,
     Αν. Καθηγήτριας Αστικού Δικαίου

Ι. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.- Η έννοια και η σημασία του κληρονομικού δικαίου στην έννομη τάξη.-Πηγές και ιστορική εξέλιξη.
1. Οι βασικές αρχές που διέπουν τις ρυθμίσεις του κληρονομικού δικαίου : Η ελευθερία «του διατιθέναι» (5 §1 και 17 Σ), η προστασία της οικογένειας (21 Σ) και η ασφάλεια των συναλλαγών (η προστασία των δανειστών του κληρονομούμενου και η προστασία του κληρονόμου από χρέη του κληρονομούμενου).- Η κοινωνική λειτουργία του κληρονομικού δικαιώματος και η φορολόγηση της κληρονομίας (φορολογία με κριτήριο την εγγύτητα στη συγγένεια και την αξία της κληρονομίας).- Ιδεολογική κατεύθυνση του κληρονομικού δικαίου.

2. Οι βασικές έννοιες του κληρονομικού δικαίου : Κληρονομική διαδοχή και κληρονομικό δικαίωμα (έννοιες). -Διαδοχή καθολική ` άμεση και αυτοδίκαια κτήση της περιουσίας ως συνόλου από τον /τους κληρονόμους.

3. Τα βασικά/κύρια χαρακτηριστικά του κληρονομικού δικαίου: Ενιαία αντιμετώπιση της κληρονομίας (εξαίρεση τα 1401, 1820, 1889 ΑΚ) .- Τυπικότητα (εξαίρεση στο 158 ΑΚ).- Διατάξεις αυστηρού και αναγκαστικού δικαίου (1829 ΑΚ).-  Πηγές:  Ο Αστικός Κώδικας και ο ΚΠολΔ.- Ειδικοί αστικοί νόμοι.

ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ.- Βασικές έννοιες της κληρονομικής διαδοχής.- Τα υποκείμενα της κληρονομικής διαδοχής: Ο κληρονομούμενος και ο κληρονόμος.- Το αντικείμενο της κληρονο-μικής διαδοχής.- Ο λόγος κλήσης στην κληρονομία.
1.Τα υποκείμενα της κληρονομικής διαδοχής : Ο κληρονομούμενος : μόνο φυσικό πρόσωπο/ Θάνατος,  αφάνεια,  μοναχοί, ιερομόναχοι  και κληρικοί (99 ΕισΝΑΚ)- . Ο κληρονόμος:  φυσικό και νομικό πρόσωπο/ συνυφασμένη με την ικανότητα δικαίου (το κυοφορούμενο / άρθρο 36 ΑΚ και το ίδρυμα/άρθρο  114 ΑΚ).- μεταθανάτια τεχνητή αναπαραγωγή /άρθρο 1457 ΑΚ, 1710 εδ β΄ ΑΚ-. Κρίσιμος είναι ο χρόνος σύλληψης : ο χρόνος της εμφύτευσης στο σώμα και όχι της εξωσωματικής γονιμοποίησης (1711 εδ. 3 ΑΚ).
ΟλΑΠ  17/2008 ΕφΑΔ 12/2008.1208 (για κληρονομική διαδοχή επισκόπου/μητροπολίτη, που υπήρξε ιερομόναχος)

2. Το αντικείμενο της κληρονομικής διαδοχής:  Η έννοια της κληρονομίας:  Έννομες σχέσεις περιουσιακές, προσωπικές και μικτές (π.χ. διατροφή). - κληρονομητές και ακληρονόμητες έννομες σχέσεις: ανάλογα με το νομικό χαρακτήρα της έννομης σχέσης και την ιδιωτική βούληση. –Περιπτωσιολογία [προσωπικότητα και άϋλα αγαθά, πληρεξουσιότητα, εντολή, διατροφή , επικαρπία, εταιρία (773 εδ.2), εργασιακή σχέση (675 §1 και §2), κ.λ.π.].- Ειδικά ζητήματα (νομή, 983 ΑΚ/χρησικτησία 1051 ΑΚ).- Διάκριση από δικαιώματα «ιδίω δικαίω ή εξ ιδίου δικαίου» του κληρονόμου (όπως  π.χ. 932 εδ. 2 ΑΚ).- Το σώμα του θανόντος. 
ΟλΑΠ 11/2001 ΕλλΔνη 42/2001.893 (για το «εφάπαξ» )` ΟλΑΠ 18/1990 ΝοΒ 38/1990.1339 (για την πληρεξουσιότητα «μεταθανάτιας ενέργειας»)

3. Οι  λόγοι της κληρονομικής διαδοχής ή οι λόγοι κλήσης στην κληρονομία: Η διαθήκη (=ιδιωτική αυτονομία) και ο νόμος (= στην εξ αδιαθέτου διαδοχή και στην αναγκαστική διαδοχή).- Σχέση (προτεραιότητα) των λόγων κλήσης/άρθρο 1710 §2 ΑΚ (προηγείται η εκ διαθήκης). -Η εξ αδιαθέτου διαδοχή (1813 επ.) όταν ο κληρονομούμενος δεν έχει συντάξει διαθήκη (πέθανε «αδιάθετος») ή ματαίωση της εκ διαθήκης διαδοχής (ακυρότητα, ακυρωσία κ.λ.π.).-Η εκ διαθήκης υποχωρεί σε σχέση με την αναγκαστική διαδοχή (1829 ΑΚ).-
Κλήση / επαγωγή από περισσότερους λόγους :  Από διαθήκη και εξ αδιαθέτου (1801 ΑΚ).- Από διαθήκη και αναγκαστική διαδοχή (1829 ΑΚ).- Από περισσότερες διαθήκες (1764 §1 ΑΚ  e contrario).- Από διαθήκη (π.χ. σε εξωτικό κληρονόμο) , εξ αδιαθέτου και αναγκαστική διαδοχή.- Εξ αδιαθέτου και αναγκαστική διαδοχή (π.χ. λόγω δωρεών εν ζωή προς μεριδούχους).

III. ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.- Επαγωγή και χρόνος επαγωγής .-αποδοχή της κληρονομίας. – Έκπτωση από την κληρονομία: Αποποίηση, Αποκλήρωση, Αναξιότητα / Προαποβίωση

i.Επαγωγή και προσωρινή κτήση της κληρονομίας (1858 ΑΚ, 265 ΚΠολΔ).-Αποδοχή της κληρονομίας: είδη της αποδοχής  ( ρητή, σιωπηρή, πλασματική ), – ειδικά η πλασματική αποδοχή (άρθρο 1850 εδ. β) : προθεσμία τεσσάρων μηνών για αποποίηση από το χρονικό σημείο της γνώσης της επαγωγής και  του λόγου της (κινητό χρονικό σημείο)  (άρθρο 1847 ΑΚ), νομική φύση - Ακυρότητα  (1851, 1849, 1850) και ακυρωσία (1857 §2, 3 ΑΚ) της αποδοχής, συνέπειες της αποδοχής, μεταγραφή της αποδοχής (άρθρο 1846 ΑΚ), απώλεια του δικαιώματος. – Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής (άρθρα 1901-1912 ΑΚ).- Με δήλωση  (1902 ) και από το νόμο (1527, 1848 §2 +118 ΕισΝΑΚ). – Ευθύνη, εκποίηση ακινήτων , έκπτωση.

ii.Αποποίηση (έννοια, νομική φύση, τύπος (1848 εδ. α ΑΚ), προθεσμία (1847 ΑΚ), συνέπειες της αποποίησης (άρθρο 1856 ΑΚ/ το τριπλό πλάσμα δικαίου: ως μη γενομένη, σε μη ζώντα, στο χρόνο θανάτου), ακυρότητα αποποίησης για πλάνη για το λόγο της επαγωγή (1851 εδ. α), ακυρωσία, αποποίηση «υπέρ τρίτου»/ άκυρη λόγω αίρεσης, το κληρονομητό της αποποίησης (άρθρο 1854 ΑΚ).

iii.Αποκλήρωση (αποκλήρωση με ευρεία έννοια/1713 ΑΚ και αποκλήρωση με στενή έννοια/1839 ΑΚ).-προϋποθέσεις αποκλήρωσης με τη στενή έννοια.- Λόγοι υπέρ του ανιόντος, λόγοι υπέρ του κατιόντος και λόγοι υπέρ του συζύγου(1842 ΑΚ).- Συγγνώμη (1844).- Συνέπειες: αποκλεισμός από τη νόμιμη μοίρα.- Λόγος αναληθής ή μη νόμιμος :  αποκλήρωση με ευρεία έννοια: 1713 ΑΚ

iv.Αναξιότητα (Διαφορές και ομοιότητες με την αποκλήρωση.- Λόγοι αναξιότητας.- Κήρυξη της αναξιότητας (1860 ΑΚ). –Συγγνώμη (μόνο με δημόσιο έγγραφο/1861 ΑΚ). – Συνέπειες (1864 ΑΚ).- Ευθύνη ανάξιου (1873 ΑΚ).- Προστασία τρίτου μόνο με βάση την καλή πίστη (1063, 1963 ΑΚ)

IV. Η ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ.-Η σχέση της με άλλα είδη διαδοχής.- Βασικές αρχές: Διαδοχή  κατά τάξεις (γενεές),  κατά ρίζες και  κατά γραμμές. Οι γενεές (ή  τάξεις) τέσσερις ( 1η του κληρονομούμενου, 2η  των γονέων του, 3η  των παππούδων του και 4η των προπαππούδων)/ 4 γενεές μέχρι τον 4ο  βαθμό εκ πλαγίου ( πλην της πρώτης που καλείται απεριορίστως βαθμού και της τέταρτης που καλούνται μόνο οι αρχηγοί)
i.Η πρώτη τάξη : ποιοι καλούνται: κατιόντες/ τέκνα σε γάμο και χωρίς γάμο έναντι της μητέρας και του πατέρα/ τέκνα που αναγνωρίστηκαν από τον πατέρα / θετά τέκνα, ανήλικα 1561 και ενήλικα 1584/ τέκνα με τεχνητή αναπαραγωγή.- πως καλούνται (μερίδες),  κατ΄ ισομοιρία οι κατιόντες και κατά ρίζες οι έγγονοι, δισέγγονοι και τρισέγγονοι κ.λ.π. (άρθρο 1813 ΑΚ).

ii. Δεύτερη τάξη :  ποιοι καλούνται , γονείς και αδέλφια κατ΄ισομοιρία. - τέκνα αδελφών και έγγονοι (δηλαδή ανήψια και μικρανήψια του κληρονομούμενου) κατά ρίζες.- μερίδες αμφιθαλών και ετεροθαλών αδελφών (υποθετικός υπολογισμός το μισό της εξ αδιαθέτου μερίδας/πραγματικός υπολογισμός διπλή μερίδα ο αμφιθαλής) .

iii. Τρίτη τάξη : ποιοι καλούνται, παππούδες και γιαγιάδες και των δύο γραμμών, δηλαδή  της πατρικής και της μητρικής γραμμής του κληρονομούμενου κατ΄ ισομοιρία και τέκνα και έγγονοι αυτών (δηλαδή θείοι και ξαδέλφια του κληρονομούμενου) κατά ρίζες.- διαδοχή γραμμών, μόνο όταν δεν υπάρχει συγγενής της μιας γραμμής.
iv. Τέταρτη τάξη (ποιοι καλούνται και πως καλούνται /μόνο προ-παππούδες και προ-γιαγιάδες  κατ΄ισομοιρία /κατά κεφαλές)

v. Πέμπτη τάξη : μόνο ο επιζών σύζυγος 

vi. Το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα του επιζώντος συζύγου με πάγιο ποσοστό ¼  στην πρώτη τάξη και ½ στις άλλες  (3) τάξεις. -(ύπαρξη γάμου/ανυπόστατος, άκυρος και ακυρώσιμος.- Μη άσκηση αγωγής διαζυγίου για βάσιμο λόγο (1822 ΑΚ)/ το ερμηνευτικό ζήτημα με το συναινετικό διαζύγιο.- Το  εξαίρετο του συζύγου στην πρώτη τάξη .- Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα για το σύζυγο αποσβήνεται με σύγχυση (453 ΑΚ), εφόσον είναι δικαιούχος και υπόχρεος (έναντι άλλων κληρονόμων της πρώτης τάξης (3/4 Χ 1/3= 3/12 = 1/4 +1/4( εξ αδιαθέτου)=  1/2 επί της περιουσίας που αποκτήθηκε στο γάμο`  στη δεύτερη τάξη 1/2 Χ 1/3 = 1/6+1/2(εξ αδιαθέτου)= 1/6+3/6= 4/6:2= 2/3) .- Οικογενειακή στέγη.- Το κληρονομικό δικαίωμα του συμβίου με σύμφωνο συμβίωσης. 

vi. Έκτη τάξη: To εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα του Δημοσίου.

V. Η  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ . - Έννοια και νομική φύση.- Προϋποθέσεις συνεισφοράς.
i. Ratio του θεσμού: ίδια συναισθήματα του γονέα προς τα τέκνα.-  ενδοτικού δικαίου (1895 εδ.β)  στην εξ αδιαθέτου διαδοχή αλλά και στη διαδοχή από διαθήκη (1897).- Νομική φύση: (α) ενοχική υποχρέωση/ ενοχική αξίωση , (β) καθαρή εμπράγματη θεωρία/κληρονόμος με την πραγματική μερίδα, (γ)συντηρητική εμπράγματη θεωρία/ παρακολούθημα του κληρονομικού δικαιώματος/της κληρονομικής μερίδας.

ii. Υπόχρεοι συνεισφοράς : οι κατιόντες (1895 ΑΚ), ο κατιών στη θέση του εκπεσόντος (1896 §1  AK), ο υποκατάστατος (1896 §2 AK), παροχή σε κληρονόμο πριν αποκτήσει τη νομική θέση κατιόντος (1898 §2ΑΚ).- Δικαιούχοι συνεισφοράς (οι κατιόντες όταν είναι περισσότεροι του ενός).

ii. Αντικείμενο συνεισφοράς :  Παροχές που συνεισφέρονται ή συνεισενεκτέες παροχές (περιουσιακή επίδοση από ανιόντα σε κατιόντα, εν ζωή ή και αιτία θανάτου, χαριστική π.χ. γονική παροχή, δωρεάν παραχώρηση χρήσης και δαπάνη για σπουδές μεγαλύτερη του μέτρου).- Δεν συνεισφέρεται παροχή προς απώτερο κατιόντα, όταν έγινε κατά το χρόνιο που ζούσε  ο εγγύτερος  (1898 §1 ΑΚ)

iii. Τρόπος υπολογισμού της συνεισφοράς : λογιστικά/ιδεατά και όχι αυτούσια.- Ονομαστική μερίδα και πραγματική μερίδα.-  πως γίνεται η διαδικασία της συνεισφοράς (1899 ΑΚ): 1.αφαίρεση της κληρονομικής μερίδας του επιζώντος συζύγου (διότι αφορά μόνο τους κατιόντες)/ 2. πρόσθεση της συνεισενεκτέας παροχής στην κληρονομία/ 3. διαίρεση με τις μερίδες των κατιόντων/4.αφαίρεσή της από τη μερίδα του υπόχρεου συνεισφοράς.- Περίπτωση υπερκαλυμμένου κατιόντος (1900) .

VI. Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ Ή ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΟΙΡΑΣ.- Έννοια και δικαιολογία.
i. Ιστορικά.- Συγκριτικά.- τρόποι κατάλειψης της νόμιμης μοίρας από το διαθέτη.- Τα δικαιούμενα πρόσωπα : οι in abstracto  μεριδούχοι (κατιόντες, γονείς και σύζυγος)  και  in conctreto μεριδούχοι.- Αρχές που ισχύουν στη νόμιμοι μοίρα: η πρώτη τάξη αποκλείει τη δεύτερη/ η έκπτωση μεριδούχου οδηγεί σε διαδοχή βαθμών (1826 ΑΚ)/ η έκπτωση του εξ αδιαθέτου κληρονόμου δεν οδηγεί σε προσαύξηση ( 1830 ΑΚ) .- Διαδοχή ή  προσαύξηση: το ερμηνευτικό πρόβλημα των άρθρων  1826 και 1830 ΑΚ= διαδοχή και όχι προσαύξηση).- το ποσοστό τους (τρόπος υπολογισμού.- σε ποια μερίδα υπολογίζεται το ½ / πλασματική εξ αδιαθέτου μερίδα) .

ii. Υπολογισμός της νόμιμης μοίρας επί πλασματικής κληρονομίας (άρθρο 1831 ΑΚ).- Προσδιορισμός της πλασματικής περιουσίας (συνυπολογιζόμενες παροχές, τιμές υπολογισμού).- Ο καταλογισμός στη  νόμιμη μοίρα.
iii. Ο υπολογισμός της νόμιμης μοίρας σε περίπτωση συνεισφοράς (συνεισενεκτέες και καταλογιστέες παροχές).- Διαφορά συνεισφοράς και καταλογισμού.- Προστασία ν.μ.


VII. Η ΔΙΑΔΟΧΗ ΜΕ ΔΙΑΘΗΚΗ. Η διαθήκη ως δικαιοπραξία.-χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
iικανότητα για σύνταξη διαθήκης. Ανικανότητα.- Περιορισμένη ικανότητα .- Κρίσιμος χρόνος για την ανικανότητα ή την άρση της ανικανότητας στη δικαστική συμπαράσταση / άρθρα 1719 εδ β και 1720 ΑΚ.- Ανικανότητα μόνο για ορισμένους τύπους διαθήκης/ άρθρα 1723 ΑΚ, 1728 ΑΚ, 1735 ΑΚ, 1745 ΑΚ, 1748 ΑΚ.

ii. Προϋποθέσεις εγκυρότητας του περιεχομένου της διαθήκης.- Γενικοί και ειδικοί κανόνες Αοριστία διαθήκης.- Εξάρτηση από τη γνώμη άλλου .- Άκυρη και ακυρώσιμη διαθήκη.- Ειδική περίπτωση  της πλάνης  στη διαθήκη ( άρθρα 1784, 1785, 1786 ΑΚ).

iii. Τύπος της διαθήκης.-  Αυστηρό δίκαιο/κλειστός αριθμός.- Αυτοπρόσωπη σύνταξη.- Είδη τύπων  (Διαθήκη ιδιόγραφη, διαθήκη δημόσια και μυστική διαθήκη).- Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.- Έκτακτες διαθήκες.- Ειδικότερα:
 (α) Ιδιόγραφη διαθήκη (ολόγραφη με το χέρι, χρονολογία, υπογραφή).- Προσθήκες
(β)Δημόσια διαθήκη.- Τύπος.- Πρόσωπα που συμπράττουν.-Κωλύματα σε σχέση με το διαθέτη και σε σχέση με τον τιμώμενο.- Συνέπειες
(γ) Η μυστική διαθήκη.- Το έγγραφο «που εγχειρίζεται». Σφράγιση.- Σύνταξη πράξης.

v. Ανάκληση διαθηκών (προϋποθέσεις,  τρόποι ανάκλησης, ειδική ανάκληση ιδιόγραφης, ειδική ανάκληση μυστικής)

vi. Δημοσίευση διαθηκών (έννοια, διαδικασία)

vii. Ερμηνεία διαθηκών (πότε είναι αναγκαία, μέθοδος ερμηνείας, «φιλάγαθη» ερμηνεία, ερμηνευτικοί κανόνες)

VIII. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ
i.Το κληρονομητήριο (έννοια, νομική φύση, διαδικασία έκδοσης.- Το τεκμήριο και η δημόσια πίστη του κληρονομητηρίου, ειδικά η προστασία του άρθρου 1963 ΑΚ για την ισχύ των δικαιοπραξιών.- Ανακριβές κληρονομητήριο.

ii. Η περί κλήρου αγωγή (Έννοια και νομική φύση της περί κλήρου αγωγής.- Διαφορές από τη διεκδικητική αγωγή.- νομιμοποίηση διαδίκων/ενάγων, εναγόμενος , αίτημα.- Ευθύνη και άμυνα του εναγομένου.

iii. Η μέμψη άστοργης δωρεάς (Προστασία της νόμιμης μοίρας.- Προϋποθέσεις.- Άμυνα του εναγομένου.

IIX. ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ
i.Κληροδοσία (1714 ΑΚ/ 1967 -2010 ΑΚ).- Έννοια.- Νομική φύση και είδη κληροδοσίας (ενοχική και εμπράγματη/ άρθρα  1995 και 1996 ΑΚ).- Υποκείμενα (βεβαρημένος, τιμώμενος, υποκατάστατος).- Κτήση, αποδοχή και αποποίηση της κληροδοσίας.

ii.Καταπίστευμα (1923 -1941 ΑΚ).- Έννοια και μορφές.- Καταπίστευμα από το νόμο : σε περίπτωση της απαγόρευσης εκποίησης και της εγκατάστασης μη συνειλημμένου.-Νομική θέση βεβαρημένου με καταπίστευμα.- Νομική θέση καταπιστευματοδόχου.

iii. Τρόπος.- έννοια και νομική φύση.- Υποκείμενα (ωφελούμενος, βεβαρημένος)

IX. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
i.Η κοινωνία των συγκληρονόμων      ii. Η λύση της κοινωνίας.

X. ΣΧΕΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: